Gå til indhold

Foto og video

Masterplanen for Limfjorden (Limfjorden i balance) indeholder fem emner: fjorden, oplandet, naturen, klimaet, forankring og merværdi. Nedenfor er eksempler på, hvordan Limfjordsrådet arbejder med de forskellige emner. Alle videoer og billeder er til fri afbenyttelse når blot Limfjordsrådet krediteres.

 

 

Fjorden

Den biologiske balance i Limfjorden skal genop­rettes, og fiskene skal tilbage i fjorden. Stenrev etableres, ligesom tidligere tiders strandenge, holme og øer gendannes. Mest miljø for indsatsen opnås ved koordineret indsats af alle, der benytter fjorden.

Iltsvind i Halkær Bredning i sensommeren 2022

 

Etablering af stenrevet ved Livø

Coasteren kommer med sten fra Norge til etablering af stenrevet ved Livø (2017)

 

Etablering af stenrevet ved Livø

Sten udlægges på fjordbund omkring Livø i 2017

 

Oplandet

Kvælstoftilførslen er et af fjordens store problemer. Ophobede næringsstoffer og punktkilder er andre. Næringsstofferne skal bremses tæt på kilden. Helhedsplanlægning gennemføres i oplandet med fokus på synergi mellem næringsstoftilbageholdelse, natur og biodiversitet, reduktion af klimagasudledning og klimatilpasning.

Fiskbæk gravemaskine

Etablering af vådområde til at fjerne kvælstof i Fiskbæk i Viborg Kommune i 2016

Hund Sø vådområde

Hund Sø på Mors ganske kort til efter genetablering i 2017

 

Naturen

Limfjorden klima­kortlægges på tværs af kommunegrænser. Oversvømmelser parkeres, hvor de ikke gør skade, og vandløbsslyngninger genskabes. Klimagasser bliver i jorden når lavbundsarealer gøres vådere.

Ryå oversvømmelse

Oversvømmelse i Ryå i februar 2018

 

Ryå oversvømmelse

Ryå løb kraftigt over sine bredder i februar 2018.I baggrunden ses "den hvide bro"

 

Klimaet

Vandområdeplaner og klimaindsatsen samtænkes med naturindsatsen. Naturindsatsen omkring Limfjorden understøtter de nationale mål om bedre biodiversitet og udvider den eksisterende natur. Fri dynamik på naturens egne betingelser i naturforvaltningen.

Lavbundsprojektet ved Strande Enge blev etableret i sommeren 2022 og er et eksempel på klimaindsatsen i oplandet til Limfjorden

 

Forankring og merværdi

En Limfjord i balance kræver ejerskab. “Det gode liv” styrkes med en rig natur. Bæredygtig erhvervsudvikling understøtter de andre indsatser. En Limfjord i balance giver store gevinster for lokalsamfundet og for de be­søgende.

Strandoprydning

Koldby Skole i gang med strandoprydning i forbindelse med "strandoprydningsprojektet" i 2021

 

Fjordhaver i Løgstør

I Fjordhaven i Løgstør er medlemmer i 2017 i gang med at sortere og høste muslinger. Der er etableret fire Fjordhaver i Limfjorden i perioden 2015-2017

 

Spøgelsesgarn

Spøgelsesgarn opfisket i Limfjorden i 2019 (foto: Jesper Jensen)

Vores andre hjemmesider