Gå til indhold

Velkommen til Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Rådets Formand og Næstformand er talsmænd i spørgsmål omkring Limfjorden.

Medlemmerne er 18 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.


Vidkær Å

Dronebillede af Vidkær Å (Foto: Henrik Rosenskjold) 


Baggrunden
De gamle Limfjordsamter (Ringkjøbing, Nordjylland, Viborg og Århus) startede i 1973 samarbejdet om miljøovervågningen af Limfjorden. Formålet var at følge fjordens miljøtilstand, herunder effekten af de tiltag, der blev gennemført i medfør af amternes regionplaner samt de nationale vandmiljøplaner.

Ved kommunalreformen blev amterne nedlagt 1. januar 2007. Det betød, at kommunernes naturopgaver blev forøget væsentligt. Hvor Staten fik opgaverne med overvågning, målfastsættelse og den overordnede vandplanlægning for vandområder som Limfjorden, blev det kommunernes opgave at forestå den lokale og konkrete indsatsplanlægning, der skal sikre, at målene i de statslige vandplaner nås. 

I erkendelse af, at vand- og naturområder ikke nødvendigvis følger administrative og politiske fastlagte grænser, blev der på et borgmestermøde i oktober 2006 nedsat en arbejdsgruppe af udvalgsformænd fra Limfjordskommunerne: Thisted, Morsø, Aalborg, Struer og Vesthimmerland. Denne skulle komme med forslag til vedtægter for et nyt Limfjordsråd. Idéen var, at rådet, for så vidt angik den konkrete indsatsdel, skulle erstatte det samarbejde omkring Limfjordens miljøtilstand som Limfjordsamterne havde bygget op i de mere end 30 forgangne år.

På et møde den 4. juni 2007 blev vedtægterne endeligt godkendt og Limfjordsrådet var herefter en realitet. 

Strandoprydning ved Limfjorden

Strandoprydning langs med fjorden (Foto: Lars Nørgaard Bach)


Formål
Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Et særligt fokusområde er implementeringen af vandrammedirektivet samt Natura 2000, herunder udredning af mulige tiltag til opfyldelse af miljømålene samt en koordinering af Limfjordskommunernes handleplaner.

 

Seneste nyt fra Limfjordsrådet

Limfjordsrådets arbejde er i kontakt udvikling. Ønsker du at følge med i udviklingen, har du rig mulighed for det! Her kan du nemt tilmelde dig vores nyhedsmail, som udkommer 4 gange om året i forbindelse med rådsmøde mellem medlemskommunerne. 

Du kan også holde dig opdateret på arbejdet med at forbedre Limfjordens økologiske tilstand, ved at se de seneste pressemeddelelser. Dem finder du her - i den nederste blå kasse. 

Projektrelaterede Hjemmesider