Referat fra Limfjordsrådet møde d. 4. marts 2022

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

 

 2. Præsentation af rådet

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager præsentationen til efterretning

Baggrund

De nye byråd/kommunalbestyrelser i Limfjordens opland har efter valget i november 2021 konstitueret 1-2 medlemmer til Limfjordsrådet. Medlemmerne af det nye Limfjordsråd for perioden 2022-2025 kan ses her: https://www.limfjordsraadet.dk/nyheder/det-nye-limfjordsraad-2022-2025/

Hjørring og Frederikshavn Kommune har valgt ikke at lade sig politisk repræsentere i rådet, men deltager med observatørstatus.

Limfjordsrådet består af:

 • Det politiske forum
 • Embedsmandsgruppen (kommunale miljøchefer)
 • Sekretariatet
 • Tekniker- og ad hoc grupper

 Arbejdet i Limfjordsrådet organiseres efter vedtægterne og forretningsordenen, som kan ses her: https://www.limfjordsraadet.dk/om-os/vedtaegter/

Limfjordsrådet er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hovedvandopland Limfjorden. Her deltager Frederikshavn Kommune ikke, da kommunen ikke har opland, der afvander til fjorden. Silkeborg Kommune er formelt en del af VOS, men er ikke medlem af Limfjordsrådet.

Præsentationen blev taget til efterretning. De nyvalgte Limfjordsrådsmedlemmer præsenterede kort sig selv.

 

3. Introduktion til rådets arbejde

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager introduktionen til efterretning

Baggrund

Ved afslutningen af det tidligere Limfjordsråds periode producerede sekretariatet en kort præsentation af de vigtigste resultater de seneste fire år. Arbejdet i rådet har taget udgangspunkt i kerneopgaverne med at koordinere og hjælpe kommunerne med gennemførslen af de statslige vandplaner på vådområde- og vandløbsindsatsområdet. Derudover har rådet udarbejdet en strategisk Masterplan for en renere Limfjord, samt deltaget i forskellige projekter, f. eks etablering af stenrev og fjordhaver, ligesom der er indgået samarbejder med lystfiskerturismen i Havørred Limfjorden. Endvidere er der i samarbejde med kommunerne etableret lavbundsprojekter til gavn for klimaet.

Implementeringen af de statslige vandområdeplaner er Limfjordsrådet kerneopgave, og rollen som VandoplandsStyregruppe understreger dette. Tredje generation af vanområdeplaner 2021_2027) er i høring indtil 22. juni 2022, og afgivelsen af et politisk høringssvar til planerne bliver blandt det nye råds første opgaver.

Limfjordsrådet arbejder for en ren og bæredygtig Limfjord, der både benyttes og beskyttes. Det afgående Limfjordsråd vedtog i 2021 en Masterplan for fjorden med tilhørende handlingsplan, og Masterplanen er også politisk godkendt i alle medlemskommunerne.

Masterplan har fem fokusområder

 • Fjorden
 • Oplandet
 • Naturen
 • Klimaet
 • Forankring og merværdi

Introduktionen blev taget til efterretning. Masterplanen findes her: https://www.limfjordsraadet.dk/limfjorden-i-balance/strategi/

Der henvises til vedlagte slides.

Bilag: Limfjordsrådets resultater de seneste fire år

 

4. Erfaringer fra det afgående råd

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet drøfter erfaringerne

Baggrund

I efteråret evaluerede Limfjordsrådet gennem ekstern konsulent arbejdet og samarbejdet i Limfjordsrådet ved afslutningen af den 4-årige valgperiode. Formålet var at give Limfjordsrådet grundlag for at drøfte samspil og resultater, og give anbefalinger og inspiration videre til det nye Limfjordsråd (2022-2025). Evalueringen bestod af en spørgeramme på 38 spørgsmål til rådets medlemmer, 16 spørgsmål til embedsmandsgruppen og 9 spørgsmål/emner til formandskabet om samarbejdet med sekretariatet.

Evalueringen blev gennemført som elektroniske, anonyme spørgeskemaer.

Limfjordsrådet drøftede erfaringerne med udgangspunkt i konkrete spørgsmål fra sekretariatet. Det blev besluttet

At benytte en frekvens på fem årlige møder. Kan tages op til revision

Mødetidspunkt og -varighed og sted: Fredage kl. 9-11:30 i skiftevis Skive og Nørresundby. Mulighed for længere møder i forbindelse med ekssursioner

At bruge eksterne oplægsholdere, når emnet indbyder til det

Årlig ekskursion er en mulighed

Deltagelse på Teams er en mulighed på alle møder, men med en teknisk simpel lytteadgang, hvor man kan se slides og høre oplægsholdere, samt skrive i chat. Opfordring til fysisk mødedeltagelse og brug af suppleanter, hvis fremmøde ikke mulig. 

Der henvises til vedlagte slides.

Bilag: Limfjordsråd – Evaluering af Limfjordsrådets arbejde

 

5. Konstituering

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet konstituerer sig, jf. Limfjordsrådets vedtægter og forretningsorden.

Baggrund

Ifølge Limfjordsrådets vedtægter vælger det politiske forum en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:

 • Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, samarbejdspartnere, staten, m. fl.
 • Som mødeleder
 • Sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.
 • Formandskabet skal være folkevalgt.

Formand og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.

 Limfjordsrådet konstituerede sig med Henrik Dalgaard fra Vesthimmerland som formand og Anders Bøge fra Skive som næstformand.

 

6. Budget 2022

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager sekretariatets orientering om budgettet til efterretning.

Baggrund:

Budgetforslag for 2022 indeholder forventede indtægter og udgifter. Et forventet underskud afspejler, at Limfjordsrådet er en overgangsfase, hvor Aalborg Kommune tilbyder en underskudsgaranti i 2022 indtil en 30 % kontingentstigning er færdigindfaset i 2023. Budgettet for 2022 og regnskabet for 2021 forelægges Limfjordsrådet til godkendelse på næste rådsmøde 6. maj.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

7. Mødeplan for resten af 2022

Indstilling: Embedsmandsgruppen indstiller at forslag til datoer for resterende møder i 2022 godkendes.

Baggrund

Sekretariatet forslår nedenstående møderække. Der er en enkelt afvigelse fra det tidligere udsendte forslag (ændring fra 22. april til 6. maj). Årsagen er kalenderudfordringer med at få arbejdet med høringssvar til tredje vandplanperiode til at hænge sammen med inddragelse af medlemskommunerne. 

 • Fredag den 6. maj kl. 9-11:30, Nørresundby
 • Fredag den 10. juni kl. 9-11.30, Skive
 • Fredag den 9. september kl. 9-11:30, Nørresundby
 • Fredag den 18. november kl. 9-11:30, Skive 

Der tages forbehold for ændringer af den tidsmæssige udstrækning af møderne og mødested, alt afhængig af eksterne oplægsholdere, mødeindhold og -form (f. eks. ekskursioner).

Limfjordsrådet godkendte mødedatoerne for resten af 2022.

 
 OP