REFERAT FRA embedmandsgruppens MØDE D. 26. November 2021

 1. Godkendelse af dagsorden.

 Indstilling:

Sekretariatet indstiller at forslag til dagsorden godkendes. 

 1. Samarbejde med Landbrugsstyrelsen i realisering af vådområder

 Indstilling

Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen tager orienteringen til efterretning.

 Baggrund

Sekretariatet holdt 3. november teknikermøde for kommunernes sagsbehandlere på vådområdeområdet. På mødet deltog LBST, der fortalte om udfordringer og muligheder i jordfordelingen i vådområdeprojekter. Efterfølgende har sekretariatet haft møde med teamleder for jordfordelingsplanlæggerne, Jesper Graversen og faglig koordinator Jesper Blaabjerg.

Et af LBSTs ønsker er et tættere samarbejde med sekretariatets projektleder i jordfordelingsfasen af realiseringen. Dette ønske er i tråd med sekretariatets overvejelser omkring optimering af arbejdsgangen i projekterne.

Der er en tradition/aftale med kommunerne om, at sekretariatet ikke bruger ret mange timer i den første del af realiseringen af vådområder, altså i den del hvor jordfordelingen foregår. Dette udspringer af den kendsgerning, at kommunen ikke får dækket udgifterne, hvis projektet falder.

Det er både LBSTs og sekretariatets erfaring, at jordfordelingsplanlæggerne får en del forespørgsler/ønsker til den tekniske del af projektet af en karakter, der kræver bistand fra projektleder.

Sekretariatet har lavet aftaler med enkelte kommuner om, at der på bruges timer på at hjælpe jordfordelingsplanlæggerne med at finde tekniske løsninger på lodsejernes ønsker.

Sekretariatet kommer med et kort oplæg, hvor de øvrige informationer fra LBST vil blive præsenteret.

 Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev drøftet, at der ofte er stort politisk fokus på at lykkes med projekterne, derfor er det vigtigt at der ikke opstår et vacuum, der ikke er finansieret. Flere kommuner investerer allerede timer i den første del af processen parallelt med jordfordelingsplanlæggerne.

Der var enighed om, at aftaler om den konkrete opstartsproces og aftaler med den enkelte kommune og jordfordelingsplanlæggere tages i de konkrete projekter.

Limfjordsrådet fortsætter med at lægge pres på at finde en løsning, der gør at investeringen ikke er spildt, hvis realiseringsprojektet falder.

Der henvises til vedlagte slides, hvor der på mødet var faldet en slide ud, som indeholdt pointerne, der kom frem på mødet med jordfordelingsplanlæggerne:

 • Aktuel kommune skal tage ejerskab i jordfordelingsprocessen
 • Møde mellem kommune og planlægger inden opstartsmødet med lodsejere
 • Forventningsafstemning om parløb kommune/LBST, herunder klar kontaktperson i kommune/sekretariat, hvordan håndteres spørgsmål fra lodsejere
 • Vigtigt at kommunen inddrager andre afdelinger; natur, plan etc.
 • LBST opfordrer til, at Limfjordsrådet skriver brev til departement omkring bekymring om manglende afklaring af §3 og om afklaring af 20-årig fastholdelse.

 

 1. Spildevand i oplandet til Limfjorden

 Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 Baggrund

Limfjordsrådet har bedt om at få udarbejdet en opgørelse på deloplandsniveau over spildevands- og regnbetingede udledninger i forhold til den samlede belastning til Limfjorden. Baggrundsdata er de kommunale spildevandsindberetninger og andre data, der indgår i stofbelastningsopgørelser i NOVANA.

Resultatet skal præsenteres for Limfjordsrådet på det sidste møde den 10. december.

Udkast til løsning af opgaven foreligger, og Sekretariatet kommer med et oplæg.

Bilag

UDKAST: status for tilførslen af fosfor og kvælstof til Limfjorden med spildevand og den samlede tilførsel.

Orienteringen blev taget til efterretning med en række bemærkninger. Her søges uddraget en slags konsensus.

Der er tale om et kortfattet notat som ”kun” behandler dele af et stort og komplekst arbejdsfelt. Yderligere er opgørelser af spildevandsdata og andre former for kildeopsplitning vanskelig. Notatet kan derfor give anledning til mange spørgsmål og delkonklusioner og der er derfor vigtigt at notatet er så klart og entydigt som muligt. Dette betyder også at det er vigtigt at præsentationen af notatet på Limfjordsrådsmødet sker så klart som muligt og også understreger begrænsningerne af de konklusioner som kan drages af notatet.

Understregninger med fed spredt i teksten skal undgås, da det kan opfattes som om, man vil tvinge en fortolkning igennem hos læseren.

Sekretariat gør opmærksom på, at formødet med formandskabet vil afklare formen og snittet på præsentationen for rådet.

 

 1. Budget 2022

 Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Baggrund

I februar 2021 vedtog Limfjordsrådet budget 2021, og drøftede økonomien for overslagsårene på mødet i maj 2021. Limfjordsrådet anbefalede, at kommunerne får finansieringen af kontingentstigningen på 30% indbygget i budget 2022 og 2023 med 15 % pr. år. Aalborg Kommune anerkendte værdien af at være hjemkommune for Limfjordssekretariatet, og værdien sættes til 250.000 kr. årligt fra 2022.

Sekretariatet orienterer om arbejdet med budget 2022, der vedtages i Limfjordsrådet primo 2022.

Orienteringen blev taget til efterretning. Embedsmandsgruppen har ikke behov for at se budgettet yderligere før det fremlægges til godkendelse i rådet – sålænge det er indenfor nuværende ramme. Der henvises til vedlagte slides.

  

 1. Handlinger Masterplan

Indstilling

Sekretariatet indstiller at embedsmandsgruppen drøfter udkastet til handlingsplan

Baggrund

Strategi for Masterplanen ”Limfjorden i balance” blev godkendt i kommunerne i foråret. Masterplanens handlingsplan skal godkendes på det nuværende Limfjordsråds sidste møde den 10. december.

Modellen for handlingsplanens fem fokusområder blev godkendt på seneste Limfjordsrådsmøde.  Handlingsplanen kan dermed bruges som guide for de kommende års konkrete aktiviteter og ansøgningsindsats.

Den endelige udformning af handlingsplanen tager udgangspunkt i følgende betingelser og grundvilkår:

 • Det er en bunden opgave, beskrevet og vedtaget i Masterplanen
 • Masterplanen skal sætte retning for fremtidig indsats i Limfjordsrådet, og det skal handlingsplanen udmønte
 • Handlingsplanen skal fokusere på indsatser, som ikke laves af kommunerne enkeltvis
 • Planen skal rumme indsatser, som har betydning på tværs af kommunegrænser
 • Borgerinddragelse i projekter
 • Indholdet af handlingsplanen skal legitimere fremtidig indsats
 • Ekstern finansiering og forudgående godkendelse i Limfjordsrådet for konkrete aktiviteter

 Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Udkastet til handlinger i Masterplanen blev drøftet. Det blev pointeret, at det er vigtigt med en intro til selve skemaet, der forklarer at der er tale om forslag til handlinger, der kan virkeliggøres, hvis rådet eller dele heraf støtter det og finder finansiering. Selve koblingen til økonomi skal eksplicit nævnes i handlingsplanen. Der er ikke vedtaget økonomi udover Limfjordsrådets budget, og handlingsplanen kan ikke udløse udgifter til de enkelte kommunekasser, medmindre kommunerne tilslutter sig projekter, på samme måde som det i dag kendes fra f. eks. Havørred Limfjorden. Handlingsplanen anviser handlinger, men beslutningen ligger i kommunerne.

Kommunikationen til det politiske led ude i kommunerne blev drøftet, og erfaringer med introduktion for de nye udvalg efter valget blev delt.

Planen præsenteres for det nye råd, hvor også rådets holdning til fokus klarlægges.

Der henvises til vedlagte slides.

Bilag: Udkast til handlingsplan

 

 1. Evaluering af rådets arbejde

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen tager orienteringen til efterretning

Baggrund

Limfjordsrådet vedtog på sidste møde Formandskabets forslag om en evaluering af rådets arbejdsform de sidste fire år.  Evalueringen kan bruges af det nye Limfjordsråd som inspiration til planlægningen af arbejdet.

Evalueringen gennemføres som et spørgeskema til rådets medlemmer og embedsmandsgruppen, samt en evaluering af sekretariatets betjening af formandskabet.

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og foretages gennem et onlineværktøj. Det er grupperet efter følgende temaer:

 • Hvordan fungerer arbejdet i Rådet
 • Kommunikation
 • Informationer
 • Praktisk afvikling af møder, dagsordner og referater
 • Hvad skal vi gøre mere af?
 • Forbedringsområder

Fremlæggelse på sidste rådsmøde den 10. december. Undersøgelsen gennemføres af Aasted Consult – Aalborg. Deadline for besvarelse er onsdag den 24. november.

Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Orienteringen blev taget til efterretning. Spørgeskemaundersøgelsen sluttede den 24. november og resultaterne og fortolkningerne bliver præsenteret af John Aasted på Limfjordsrådsmødet den 10. december.  

Der henvises til vedlagte slides, der viser svarprocenterne for delelementerne af undersøgelsen.

 

 1. Afslutning af Limfjordsrådsperiode, opstart af nyt

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen drøfter afslutning af rådsperiode og opstart af nyt.

Baggrund

Limfjordsrådet er valgt for en 4-årig periode, der følger valgperioden i kommunalbestyrelserne. Det er kommunalbestyrelsen/byrådet, der i forbindelse med konstitueringen efter KV 21 udpeger to medlemmer til Limfjordsrådet. Mindst det ene medlem skal være valgt til kommunalbestyrelsen/byrådet.

På første møde i Limfjordsrådet i 2022 konstituerer rådet sig med en formand og en næstformand.

Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Sekretariatet har efter rådets beslutning produceret en kortfattet powerpointpræsentation ”Limfjordsrådets resultater de sidste fire år”, som er sendt til rådets medlemmer, embedsmandsgruppen og på formandskabets opfordring også til kommunaldirektører og borgmestre i medlemskommunerne.

Embedsmandsgruppen drøftede forslag til dagsorden til konstituerende møde. Der mangler et punkt om vedtægter/forretningsorden og vision.

Flere kommuner konstituerer først medlemmer til rådet i januar, og først derefter kan der meldes forslag til dato ud til konstituerende møde, der så tidligst kan blive medio februar.

På konstituerende møde vil Jens L. naturligt have en rolle som introducerende til rådet. Muligt at en miljøchef også får en opgave, for at vise det nye råd sammenhængen i rådet mellem politikere, miljøchefer og sekretariat. OBS: på efterfølgende formøde til Limfjordsrådsmøde gjorde formandskabet det klart, at de ingen rolle har på konstituerende møde, og at de ikke er tilstede, da de ikke er valgt ind i det nye råd.

Om embedsmandsgruppen skal mødes inden konstituerende møde afhænger af, om vandplan III er kommet i høring 22. december.

Der henvises til vedlagte slides.

 

 1. Dagsorden til næste Limfjordsrådsmøde

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet.

Baggrund

Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 10. december 2021 i KulturCenter Skive, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Foreløbigt forslag til dagsordenspunkter:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Evaluering af rådets arbejde
  1. Ved Aasted Consult Aalborg
 3. Samarbejde med Landbrugsstyrelsen i realisering af vådområder
 4. Spildevand i oplandet til Limfjorden
 5. Budget 2022
 6. Handlinger Masterplan
 7. Limfjordsrådets resultater de sidste 4 år
 8. Presse
 9. Orientering/bordet rundt

Pkt. 3 og 5 pilles ud. Der skal orienteres om henvendelserne til Region Midt og Nord. Under punkt 2 beder vi John Aasted facilitere en debat, så også bemærkninger, som ikke er fanget af spørgeskemaundersøgelsen, kommer med.

 

 1. Evt
  • Nyt fra vandløbsområdet

KL har orienteret om, at Miljøministeriet har fundet penge til at alle projekter fra årets ansøgningsrunde der opfylder kriterierne kan få tilsagn. Kommunerne får besked om tilsagn inden jul. Mailen fra KL sendes med referatet ud. 

 • Center for Marin Naturgenopretning

Miljøministeren, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsætter nu midler til forskningscenter for marin naturgenopretning: 5,0 mio. kr. Centeret er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, DTU Aqua og Limfjordsrådet. Centret skal gøre os klogere på naturen under havoverfladen, der er under pres flere steder. F.eks. vil centret samle og dele viden om genetablering af stenrev, der skaber gemmesteder for småfisk og krebsdyr og dermed føde til større dyr som marsvin, sæler og fugle. Også projekter om ålegræsenge og om naturgenopretning, der kan gavne klimaet, bliver en del af forskningscentrets arbejde.

Der søges om 7 mio. kr. hos Velux, og AU er lead på centret, der er 100% finansieret. Limfjordsrådet repræsenterer KL.

·         LIFE - COASTal LIFE – Restoration of coastal habitat zones.

Ansøgning sendes ind 30. november. Den nationale medfinansiering på 32 mio. kr. er på plads. Projektideen er opstået på baggrund af henvendelser fra lodsejere og er et samarbejde mellem Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord og Nordfyns kommuner.

Projektet etableres i Limfjorden i Løgstør Bredning og ved Nørholm, i den ydre del af Mariager Fjord og på nordkysten af Fyn på i alt 4 lokaliteter.

I projektet vil den dynamiske kystzone mellem land og vand blive genoprettet. På land vil der blive reetableret ferske enge og strandenge i overgang med loer og laguner til lavvandede fjord-/havområder, hvor tidligere tiders ålegræsbede genoprettes. Udenfor ålegræsbedene genskabes holme og stenrev, som vil sikre imod erosion og sedimenttransport. Hertil etableres muslingebanker og nye områder for den hjemmehørende europæiske østers, som er stærkt truet.

 • Kysthjælper

 Aalborg Kommune har på budget 2021 og overslagsår afsat midler til etablering af små stenrev. Intentionen realiseres gennem et projekt medfinansieret af Veluxfonden med Dansk Sportsfiskerforbund som projektejer, og med deltagelse af flere jyske kommuner og med borgerinddragelse. Projektet er et eksempel på initiativer, der er affødt af interessentinddragelsen i Masterplanarbejdet, og også et eksempel på samarbejde mellem Limfjordsråd og enkeltkommuner.

 
 OP