Foreløbige forslag til vandløbsindsatser

Foreløbig forslag til vandløbsindsatser i anden generations vandområdeplaner i hovedoplandet til Limfjorden. Arbejdet har været koordineret af Limfjordsrådet og Vandråd for Limfjorden samt mere lokale arbejdsgrupper har været inddraget i arbejdet. Der forestår nu en politisk behandling inden kommunerne fremsender forslag til indsatser til Naturstyrelsen (senest 7. oktober). Der er ud over det beskrevne yderligere reserveret 1,6 mio. kr. til indsatser, der ikke pt. kan indrapporteres via Naturstyrelsens web-Gis.

Se det foreløbige forslag til vandløbsindsatser

Vandrådet for Limfjorden 

Læs referaterne fra Vandrådets møder

På første møde kunne de 20 udpegede medlemmer af Vandrådet hilse på hinanden. De er valgt ud fra et hensyn om at belyse forskellige interesser i forhold til vandplanlægningen. Medlemmerne er også valgt ud fra et geografisk perspektiv, da Limfjorden har et stort opland. Den sidste parameter der har dannet baggrund for udvælgelsen er sondringen mellem lokale afdelinger af de landsdækkende organisationer og lokale foreninger med selvstændige vedtægter, som kan være medlem af den landsdækkende organisation.

Der var 35 aktører der havde meldt ind, at de ønsker en plads i vandrådet , ud af dem er der valgt 20.

Se listen over Vandsrådets medlemmer

Vandrådets arbejde forløber i en stram tidsplan og koordineres i øvrigt med møder i arbejdesgrupperne og i teknikergruppen. Arbejdsgrupperne er nedsat i de enkelte kommuner til at give bidrag med lokal kendskab til vandløbene og de tilstødende arealer. Arbejdesgrupperne er i nogle kommuner samlet omkring et enkelt vandløbssystem og i andre kommuner dækkes hele kommunen. Andre steder fungere kommunens Grønne Råd som sparringspartner i forbindelse med udpegningen.

Læs referaterne fra arbejdsgruppernes møder her  

Temadag om Vandråd - større lokal inddragelse i planlægningen

Den 28 februar 2014 afholdt Limfjordsrådet en temadag om etableringen af ét vandråd for Limfjorden.

Oplandet til Limfjorden er Danmarks største hovedvandopland og dækker ca. en sjettedel af Danmarks areal. Dette er et meget stort areal og stiller store krav til et fremtidigt Limfjords-vandråd. Limfjordsrådets formål med at afholde et temamødet er at få input fra lokale interessenter til, hvordan arbejdet med vandråd struktureres/organiseres bedst muligt og hvordan en koordinering kan sikres.

Temadagen var en succes med deltagelse af 80 mennesker fordelt på mange forskellige interesseområder. Formiddagens program bestod af et indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening der omhandlede deres forventninger til Vandrådsarbejdet. De blev efterfulgt af Landbrug og Fødevare som præsenterede deres forventninger.

Eftermiddagens program var workshops hvor der blev diskuteret godt og grundigt ved bordene. Nedenfor er de et sammendrag af de mange input.

Find notat fra Temadagen

Vil du vide mere?

 
 OP