Vandråd

Regeringens Fødevare- og landbrugspakke samt vandområdeplanerne skal Vandråd inddrages i arbejdet med at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af vandområdeplanernes vandløb som kunstige eller stærkt modificerede. Et vandråd består af højst 20 medlemmer. Du kan finde listen med vandrådsmedlemmerne her.

Sekretariatsbetjening og mødeledelse vil i oplandet til Limfjorden forestås af Limfjordsrådet. Oplandet til Limfjorden er stort, og lige som under det sidste vandrådsarbejde vil der også mere lokalt i de enkelte kommuner blive inddraget interessenter i arbejdsgrupper i forbindelse med opgaverne. 

Lovgrundlaget for vandråd i 2017 blev vedtaget af folketinget lige inden jul. Aarhus Universitet har udarbejdet kriterier for processen omkring afgrænsning af de små vandløb udpeget i vandområdeplanerne, de kriterier vil ifølge miljøministeren give et spænd på mellem 900 og 1.500 kilometer til revurdering. Det er betydeligt mindre end forventet på grundlag af udmeldinger fra den tidligere minister. Forligskredsen har ønsket en lidt anden proces end tidligere forventet omkring kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.

Nu skal kommuner og et nyt vandråd sammen kvalificere henholdsvis afgrænsningen af vandløb i vandplanerne og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb i oplandet til Limfjorden. Forventningen og hidtidige erfaringer er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer er vejen til de rigtige og holdbare løsninger.

Vandrådets arbejde forløber i en stram tidsplan og koordineres i øvrigt med møder i arbejdsgrupperne og i teknikergruppen. Arbejdsgrupperne er nedsat i de enkelte kommuner til at give bidrag med lokal kendskab til vandløbene og de tilstødende arealer. Arbejdesgrupperne er i nogle kommuner samlet omkring et enkelt vandløbssystem og i andre kommuner dækkes hele kommunen. Andre steder fungere kommunens Grønne Råd som sparringspartner i forbindelse med udpegningen. 

VIL DU VIDE MERE?

Læs referaterne fra Vandrådets møder i 2017 her:

Læs referaterne fra Vandrådets møder i 2014 her:

 
 OP