Votborg Å.jpg

Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.2 Limfjorden. Dermed er det en realitet, at der oprettes et vandråd i oplandet. Limfjordsrådet vil i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

 

Vandråd - generel info

Vandråd skal indrages i arbejdet med at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af vandområdeplanernes vandløb som kunstige eller stærkt modificerede. Et vandråd består af højst 20 medlemmer.

Sekretariatsbetjening og mødeledelse vil i oplandet til Limfjorden forestås af Limfjordsrådet. Oplandet til Limfjorden er stort, og lige som under det sidste vandrådsarbejde vil der også mere lokalt i de enkelte kommuner blive inddraget interessenter i arbejdsgrupper i forbindelse med opgaverne. 

Forventningen og hidtidige erfaringer er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer er vejen til de rigtige og holdbare løsninger. Arbejdet skal benyttes som led i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2017 og i 2014.

Vil du vide mere?

Læs referaterne fra Vandrådets møder i 2017 her:

Læs referaterne fra Vandrådets møder i 2014 her:

 

 
 OP