Virkemidler

Miljøministeriet har fået udarbejdet et katalog over virkemidler, som kan bruges for at opfylde Vandrammedirektivets krav om reduktion af kvælstof- og fosforudledningen. Virkemidlerne er valgt for at opnå så stor omkostningseffektivitet som mulig.

Der er fire typer af virkemidler:

  • Generelle landbrugsrelaterede virkemidler, som skal implementeres i hele landet via en generel regulering af gødskningsreglerne.
  • Målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, hvor effekten er inddelt efter Vandrammedirektivets krav i de enkelte hovedvandoplande.
  • Virkemidler relateret til grundvand, som skal sikre mængden af grundvand.
  • Ikke-landbrugsrelaterede virkemidler:
    • restaurering af vandløb og søer
    • spredt bebyggelse, rensningsanlæg og regnvandsbetingede udledninger (punktkilder)
    • dambrug

For hvert hovedvandopland i vandplanerne er der lavet et indsatsprogram, som kombinerer virkemidler til at opfylde målsætningen for de enkelte kystvande, søer, vandløb og grundvandsforekomster.

Vil du vide mere?

 
 OP