Vandplan 2

Nu er anden generation Vandplan 2015-2021 i høring. Tilstanden måles i denne plan på både vandløbenes smådyr, fisk og vandplanter:

Kommunerne har i forbindelse med tilblivelsen af indsatsplanen til den kommende vandplan indmeldt en række forslag til indsatser i Limfjordsoplandets vandløb. Indsatserne er indmeldt inden for en statslig ramme for økonomien. Der er således i vandplanen lagt op til følgende indsatser for restaurering af vandløb:

Restaureringsindsats i vandløb som Limfjordsoplandet indmeldt af kommuner i Vandplan 2015-2021 inden for statslig ramme, som der er lagt op til i forarbejdet fra Kommunerne i hovedopland 1.2.

Indsatserne er beregnet, så der forventes målopfyldelse på i alt 541 km vandløb gennem restaurering og ved fjernelse af 55 stk. spærringer, samt etablering af 2 stk. okkeranlæg.

På de 541 km vandløb der skal restaureres, er der foreslået en række forskellige restaureringstiltag. Der forventes aktiv restaurering på 306 km vandløb, primært ved udlæg af grus og sten. Der forventes bl.a. også etableret 41 sandfang.

De 55 spærringer der forventes fjernet, inkluderer 36 egentlige spærringer. De resterende spærringer er ved rørlægning af vandløb, hvor der i oplandet genåbnes i alt 1,8 km vandløb.

Vil du vide mere?

 
 OP