Vandoplandsplan

Vådområder

Kvælstof-vandoplandsplanen (N-VOP’en) er et projektkatalog over planlagte eller påtænkte vådområdeprojekter, der bidrager med kvælstofreduktion til Limfjorden. N-VOP’en opdateres løbende og er vigtig i styringen af vådområdeindsatsen.

Limfjorden med dens ca. 7.500 ha store opland er udpeget som et hovedvandopland. I vandplanen for Limfjorden er der angivet et mål for hvor meget kvælstof, der skal fjernes gennem vådområdeprojekter. Samtidig er der afsat en økonomisk ramme på 302,4 mio kr. Følgende pejlemærker for projekterne er fastlagt nationalt: 

• Projekterne skal samlet fjerne 415 ton kvælstof fra Limfjorden.
• Projekterne skal i gennemsnit fjerne mindst 113 kg. N/ha.
• Omkostningseffektiviteten i projekterne må maksimalt udgøre 866 kr./kg. kvælstof

Ådale

Fosfor-vandoplandsplanen (P-VOP’en) er et projektkatalog over påtænkte fosforådale, der bidrager til en fosforreduktion til belastede søer i oplandet til Limfjorden. P-VOP’en opdateres løbende og er vigtig i styringen af ådalsindsatsen.

I vandplanen er der angivet mål for, hvor meget fosfor, der skal fjernes gennem etablering af fosforådale opstrøms konkrete belastede søer. Staten har afsat en økonomisk ramme på 20, 9 mio. kr. til Limfjordsoplandet og følgende pejlemærker for projekterne er fastlagt nationalt:

• Projekterne skal i gennemsnit fjerne mindst 20 kg. P/ha/år.
• Omkostningseffektiviteten i projekterne må maksimalt udgøre 2.842 kr./kg. P.

Til at sikre gennemførelse af vådområde- og fosforådalsindsatsen er der udpeget en styregruppe kaldet VOS'en (Vandoplandsstyregruppe). I Limfjordsoplandet har kommunerne valgt at lade Limfjordsrådet varetage opgaven som Vandoplandsstyregruppe.

Vil du vide mere?

 
 OP