Kommunale handleplaner

Vandplanerne opsætter målsætninger for de forskellige vandområder, fastsætter en tidsplan for målopfyldelse og anviser metoder til at opfylde målsætningen. 

Handleplanerne skal indeholde kommunes realiseringsrækkefølge og forventet tidspunkt for igangsættelse af hver foranstaltning. Handleplanerne skal udarbejdes for både overfladevandsområdet og grundvandområdet. 

Udover vådområde indsatsen, som allerede er igangsat, er den største indsats koblet til vandløbene. For vandløbene er der hovedsageligt tale om fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte vandløb, restaurering af vandløb, indsatser for rensning af spildevand i det åbne land og indsatser overfor regnvandsbetingede udløb. 

På linkene nedenfor kan de enkelte kommuners vandhandleplaner:

 
 OP