Vandplaner

Limfjordskommunerne har længe været i gang med konkrete projekter til forbedring af naturen og miljøet omkring Limfjorden.

Den statslige vandplan, som implementerer EU´s vandlovgivning, har været længe undervejs, men nu er de endeligt kommet. Som forventet er de væsentligste fokusområder for indsatsen fra 2012 og frem til 2017, hvor den næste statslige vandplan skal foreligge. Temaerne er som følge:

  • Etableringen af Vådområder

  • Etableringen af P-ådale

  • Fjernelse af spærringer i vandløbene

  • Vandløbsgenopretningsprojekter

  • Ændret vandløbsvedligeholdelse

  • Reduktion i Belastningen fra overfladevand og spildevand

  • Etablering af ”Grøn vækst” projekter, hvor vandplanprojekterne kombineres med vækst fremmede tiltag

Som jeg ser det, er implementeringen af vandplanerne via kommunale vandhandleplaner en af de allerstørste Miljøopgaver for kommunerne. I limfjordsregi koordiner vi opgaverne og aftaler hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt løses i fællesskabet, enten ved en koordinering eller ved direkte at lægge opgavevaretagelsen i det fælles sekretariat. Udfordringerne omkring Limfjorden er store og mange. Et tæt samarbejde mellem os kommuner er med til at styrke varetagelsen af de spændende og udfordrende vandplanopgaver.

Statslig evaluering af den igangværende indsats

Den igangværende evaluering af kommunernes varetagelse af natur- og miljøopgaver viser bla., at Regeringen er meget optaget af, at der nu handles, efter at vi har ventet 5 år på, at staten kunne få lavet sin vandplan. Limfjordskommunerne har siden opgaven blev overdraget til kommunerne i 2007 været meget fokuseret på at forbedre den økologiske tilstand i Limfjorden. En fokus som blandt andet afspejler sig i, at kommunerne allerede fra 2008 har arbejdet tæt sammen om at forbedre Miljøtilstanden i fjorden i Limfjordsrådet.

Vi står i dag for en 1/3 del af den samlede danske vådområde indsats, en P ådale indsats er på vej, og i alle kommuner gennemføres der årligt store og små vandløbs- og naturgenopretningsprojekter. Limfjordens kommuner er tætte på borgerne og lodsejerne. Et forhold som gør det muligt i et samarbejde at skabe nye miljø- og naturforbedringer, når timingen er rigtig, og der er de optimale muligheder for at få mest miljø for indsatsen.

Der stilles meget stramme tids krav fra staten til hastigheden af implementeringen af vandplanens indsatser. Vi overholder disse krav, netop fordi vi som kommuner er så borgernære, at der er tradition for stor fleksibilitet i opgavevaretagelsen ligesom det er muligt for Byrådene at søge dialog med den enkelte lodsejer, hvis tingene er gået i hårdknude.

I Limfjordsrådet har vi i kraft af samarbejdet mellem alle limfjordskommunerne den store faglighed og rutine med at gennemføre vand- og naturprojekter som før 2007 fandtes i amterne og samtidig en nærhed og fleksibilitet som betyder, at vi kan finde løsninger som er miljøeffektive, understøtter grøn vækst og lokalt forankret.

Vil du vide mere?

 
 OP