Tilstand

Tilstanden i vandløb bedømmes ud fra en række biologiske kvalitetselementer. I første Vandplan bedømmes tilstanden udelukkende ud fra vandløbenes smådyrsfauna bedømt ud fra bedømmelsessystemet ”Dansk Vandløbsfaunaindeks” (DVFI).

I anden generation af vandplanerne bedømmes tilstanden også efter fisk og vandplanter.  Såfremt blot en af disse parametre ikke opfylder målet er der ikke målopfyldelse – det såkaldte ”One out all out” princip.

Dertil vurderes om der er spærringer, herunder rørlægninger i vandløbene, der hindrer fiskenes og faunaens frie vandring.

Tilstanden bedømmes ud fra en skala fra dårlig-høj økologisk tilstand, hvor ”Høj tilstand” repræsenterer den uberørte eller næsten uberørte tilstand og god, moderat, ringe, dårlig repræsenterer en gradvist ringere tilstand ud fra referencetilstanden ”Høj tilstand”:

Den forventede økologiske tilstand i 2015 i Limfjords vandløbene er i Naturstyrelsens vandplan beregnet til følgende:

Tilstand

Potentiale (stærkt modificerede og kunstige vandløb)

Høj tilstand

74

Højt potentiale

0

God tilstand

1172

Godt potentiale

78

Moderat tilstand

920

Moderat potentiale

51

Ringe tilstand

220

Ringe potentiale

37

Dårlig tilstand

44

Dårligt potentiale

6

Ukendt

276

 

 

 
 OP