Lønnerup Fjord (Skiveren)
- P-ådals projekt i Thisted Kommune

Beskrivelse af området
Arealet ved Skiveren Nord er på ca. 18,5 hektar med en vandløbslængde på 1400 meter og en bredde af oversvømmelse på 50-200 meter.

Syd for projektområdet findes et pumpelag, der udleder vand til Skiveren Nord. Pumpelagets jord er holdt udenfor projektområdet, og der skal evt. etableres dige for at holde projektområdet adskilt fra pumpelaget.

Det forventes at vandløbet skal genslynges og at vandløbsbunden skal hæves.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 370 kg P/år.

Status
Under realisering

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Thisted kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Kortudsnit>>

Tilbage til p-vådområder

 
 OP