Lemvig Sø - P-ådals projekt i Lemvig Kommune

Beskrivelse af projektet
Skødbæk genslynges gennem dalen op til Lemvig Sø. Ved en kombination af bundhævning og en sænkning (afgravning af et trace omkring vandløbet (dal i dal princippet) kan der etableres et bælte på mellem 8 og 10 ha til fjernelse af fosfor.

Stien mellem Lemvig sø og projektområdet er velbesøgt og ønskes bevaret. Derudover er der planer om at reetablere en sti langs sødalen.

Forventet fosfor-fjernelse
Fosforfjernelsen finder sted dels ved oversvømmelse med vandløbsvand og del ved at lade (dræn-)vand gennemsive arealerne, (infiltration). Derud over er der den ændrede arealanvendelse og fjernelse af næringsstoffer med afgræsning og høslet.

Det samlede direkte opland til projektområdet er 93 hektar. Det tilstrømmende vand fra dette opland vil nå frem til projektområdet som drænvand fra åbne grøfter, lukkede drænledninger samt fra øvre grundvand, der gennemsiver jordbunden i området (infiltration).I alt svarer dette til en fjernelse i størrelsesordenen 30 kg total-P/år.

Tilbageholdelsen af fosfor fra oversvømmelseshændelser vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært fosfor, og dels ved optagelse af opløst fosfor i plantebiomasse. Det vurderes til en samlet fosfortilbageholdelse på 21 kg P/år.

Hvis det antages, at der i fremtiden foretages pleje på halvdelen af projektarealet, svarer dette til ca. 20 kg. Ekstensiveringen inden for projektområdet svarer til 7 hektar agerjord, der udgår af drift, svarende til en reduceret udvaskning på ca. 6 kg P/år.

Der er en beregnet oversvømmelse svarende til 42 hektar*døgn, hvilket svarer til en potentiel udvaskning på 11 kg P/år.

Samlet set forventes projektet at tilbageholde ca. 87 kg fosfor pr. år. 

Forventet kvælstoffjernelse
I vurderingen af potentialet for kvælstoffjernelse indgår et direkte opland på 93 hektar. På grund af den ringe tilstedeværelse af organisk stof i såvel jord som vegetation, vil infiltration/ overrisling af vand fra det direkte opland gennem engene resul-tere i en kvælstoffjernelse på ca. 600 kg N/år. Ved disse oversvømmelser vil der potentielt kunne fjernes 62 kg N/år. Ekstensiveringen svarer til en reduktion på ca. 350 kg N/år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Lemvig kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP