Vojel Kær - Vådområde i Skive Kommune

Beskrivelse af vådområde
Pumpelaget nedlægges og den pumpe som afvander området sløjfes. Dette vil medføre at vandstanden i projektområdet hæves og der vil danne sig en sø med omkringliggende mere eller mindre våde enge i den nedre del af projektområdet. Forbindelsen til Limfjorden vil ske via et stryg under Hvirpgade. I  den øvre og nordligste del af projektområdet vil der også dannes en mindre og meget lavvandet sø. I mellem de to søer vil Vojel Å blive bibeholdt i et terrænnært forløb der sikrer mulighed for afgræsning her.

Kvælstoffjernelse
Det samlede projektareal vil blive ca. 50 ha og kvælstoffjernelsen vil være ca. 5,4 ton om året eller ca. 110 kg N/ha.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Skive Kommune.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP