Vøvel Bæk - Vådområde i Aalborg kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektområdet ligger syd for Bislev. Der er forundersøgt fire delområder der strækker sig fra Holmager i det sydligste og følger Vøvel bæk systemet op og ud til Halkær Bredning tæt ved Pindstrup Bakker. 

Vøvelbæk ovenfor Halkærvej
Realisering af projektet er startet i 2013 og afsluttes i oktober 2014.
Der er foretaget sløjfning af de interne dræn ved afbrydelse af 15 dræn. Dræn fra de højereliggende agerjorde er ledt til fordelerrender så det kan sive gennem engen. Derved reduceres mængden af nitrat der ledes til Halkær Bredning. Der er således etableret tilløbsbrønde og fordellerrender 5 steder med i alt 185 m fordelerrender.
Der er desuden opsat kreaturhegn så arealet kan afgræsses i sammenhæng med et tilstødende overdrev. 
Projektet er gennemført med støtte fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Kvælstoffjernelse
Der forventes fjernet 0,3 tons pr år svarende til 122 kg/ha pr. år.

Status
Projektet er gennemført.

Mere information
For yderligere information kontaktes Aalborg Kommune.

Teknisk frundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP