Vidkær Å - Vådområde i Aalborg kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektet Vidkær Å er et 18 ha stort område der strækker sig langs Vidkær Å ud mod Halkær Bredning.

Halkær Bredning er del af et Natura 2000 område, som er overbelastet med næringsstoffer (N og P).  Der vurderes, at være flere muligheder for projekter med afbrydelse af dræn kombineret med genslyngning af åen på andre strækninger. Der er udpeget lavbund langs Vidkær Å.

Der vil blive tilledt færre næringsstoffer til Halkær Bredning med deraf positiv betydning for den tilstedeværende naturtype, der også er del af udpegningsgrundlaget (Større lavvandede bugter og vige) for det Natura 2000 område som Halkær Bredning er en del af. Det vurderes, at en indsats i forhold til næringsstoftilledningen til Halkær Bredning vil være nødvendig for her at sikre gunstig bevaringsstatus for denne naturtype. Der er konstateret odder i Halkær Bredning og denne art er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 

Kvælstoffjernelse
Ved et projektområde på ca. 18 ha forventes en fjernelsesrate på ca. 127 kg N/ha/år og en total årlig reduktion på ca. 2.300 kg N/år

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Ved kontakt til Aalborg Kommune Miljø kan der indhentes mere information om projektområdet.

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP