Sillerslev kær - Vådområde i Morsø kommune

Beskrivelse af området
Sillerslev Kær ligger i bunden af et smalt dalstrøg, som er ca. 150 m bredt i den østlige ende. Kærområdet er under kraftig tilgroning med Tagrør og Pilekrat. Sillerslev Å løber igennem kæret.

Projektområdet udgør den vestlige del af Sillerslev-Ørding Landvindingslag. Ørding Kærvej gennemskærer landvindingslaget og vil med en beskeden forhøjelse kunne danne en naturlig afgrænsning af et vådområdeprojekt inden for denne del af pumpelaget.
Området har et topografisk opland på 611 ha og med et vandspejl i kote 1,25 m vil der kunne etableres en smal langstrakt sø på ca. 23 ha. De omgivende våde enge vil udgør ca. 8 ha.

Projektområdet omfatter ca. 31 ha hvor ca. 2,3 km af Sillerslev Å ligger inden for projektområdet.

Kvælstoffjernelse
Det forventes, at etableringen af et vådområde i Sillerslev kær vil bidrage med en samlede kvælstoffjernelse på ca. 7 tons kvælstof pr. år svarende til 215 kg N/ha/år.

Status
Under realisering.

Mere information
Ønskes mere information om projektet kan Morsø Kommune kontaktes.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP