Rind Enge - Vådområde i Viborg Kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektet omfatter slyngning af Rind Bæk på de fjordnære engområder ned til Hjarbæk Fjord. Det endelige projektområde udgør 17,3 ha eller1490 m som erstatter det nuværende, kanaliserede forløb på 880 m. Grundet det flade terræn er det nødvendig at etablere en række afværgeforanstaltninger i form af diger og grøfter, der skal sikre, at oversvømmelser forbliver inden for projektområdet og at afvandingen på de tilstødende landbrugsarealer ikke påvirkes ved projektet.

Projektet vil kunne bidrage med en fosfortilbageholdelse på 219 kg P/år, hvilket svarer til en arealspecifik tilbageholdelse på 12,4 kg P/ha/år. Den potentielle fosforfrigivelse i projektområdet er 129 kg P/år. Projektet vil derfor kunne bidrage med en samlet fosfortilbageholdelse på 90 kg P/år.

Området vil samlet set tilbageholde kvælstof og fosfor samt have en positiv effekt på Rind Bæk og de omkringliggende engarealer.

Kvælstoffjernelse
Det er beregnet at der vil være en samlet kvælstoffjernelse på 1242 kg N/år, som svarer til en arealspecifik reduktion på 72 kg N/ha/år. Ændring i projektområdets arealanvendelse udgør 636 kg N/år af den totale årlige kvælstoffjernelse. 

Status
Under realisering

Mere information
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Viborg Kommune.

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP