Resenkær - Vådområdeprojekt i Struer kommune

Beskrivelse af området
Resenkær å afvander et relativt stort opland bestående af landbrugsarealer med spredt bebyggelse , samt Resenstad og dele af Humlum by. Oplandene er drænet i vidt omfang og vandet er belastet med næringsstoffer. Resen Å har sit udløb i Nissum Bredning. 

Den største del af pumpelagsområdet til blive udlagt sø og vådområder men med fastholdelse af Resen Å som en kanal uden om vådområdet for at sikre opgang af havørred i Resen Å.

Kvælstoffjernelse
Ved projektområde på ca. 92,2 Ha. Den årlige kvælstofbelastning på de arealer, der anvendes til nedsivning bliver ca. 197 kg N/ha. Da det direkte opland er opmålt til ca. 255,5 ha svarer det til, at der tilføres nedsivningsarealerne 6.434 kg N/år.

Status
Projektet er under realisering.

Mere information
Ønskes flere informationer om projektet kan Struer Kommune kontaktes.

Teknisk forundersøgelse marts 2015

Tilbage til N-vådområder

 
 OP