Nørre Sø - Vådområde i Skive Kommune

Beskrivelse af vådområde
Nørresø fremstår i dag som afvandede og pumpede enge og omdriftsarealer der tidligere var en kombination af ferske enge, strandenge og en lavvandet sø. afvandet sø. Ophør med pumpedrift  og nedlæggelse af lavt dige vil skabe et ca. 90 ha stort vådområde med ferske enge, strandenge og den oprindelige lavvandede sø.

Kvælstoffjernelse
Det forventes at en reetablering af Nørresø og våde enge vil reducere kvælstofudledningen til Limfjorden med omkring 8000 kg om året.

Status
Under realisering

Mere information

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Skive Kommune

Tilbage til N-vådområder

 
 OP