Lilleåen - Vådområde i Vesthimmerland Kommune

Beskrivelse
Kommunens plan for vådområdet er en gensnoning af Lilleåen og dele af Glerup Bæk i et nyt højtliggende vandløbsforløb. Der suppleres med forslag til sløjfning og forlægning af udvalgte dræn og grøfter i området. Der anbefales en ændret vedligeholdelse i form af begrænsning af grødeskæring i Lilleåen gennem projektområdet. 

Ved gensnoningen opgraves og frilægges vandløbet desuden på den øverste ca. 466 m lange strækning, der nu er rørlagt. Foruden en forbedret kvælstoffjernelse forventes tiltagene også at forbedre de fysiske forhold i den regulerede del af vandløbet inden for projektområdet. Det vil få positiv virkning på naturtilstanden og de landskabelige og rekreative værdier på de å-nære arealer. Det forventes, at vådområdet bliver på i alt ca. 189 hektar. 

I området er der fundet 5 rigkær (Habitat naturtype 7230) i ådalen. Det er også her (4 steder), at den fredede orkide maj gøgeurt er fundet. Ved nogle grøfter syd for åen er der fundet sandkarse og ved nogle vandhuller lige nord for ådalen, er der fundet billebo klaseskærm. Rigkær er en særlig bevaringsværdig naturtype, hvor der ikke kan accepteres ændringer af tilstanden i forhold til § 3 beskyttelsen. Der er desuden enkelte små moseområder, hvor genslyngning af åen bør føres uden om moseområderne, og hvor den bløde mosebund ikke bør ødelægges ved kørsel eller lignende. Den resterende del af ådalen er mere eller mindre kulturpåvirkede enge, marker og græsmarker, hvor det vurderes, at det vil være en stor gevinst med et vådområde projekt.

Kvælstoffjernelse
Ved gennemførelse kan der opnås en betydelig kvælstoffjernelse på 20.500 kg svarende til 18 kg kvælstof pr. hektar. Fosforfjernelsen ved projektgennemførelsen vurderes til at være i størrelsesordenen 400-550 kg/år, eller ca. 30-40 % af den samlede fosfor transport til området.

Status for projektet
Gennemført

Mere information
Ønskes mere information om projektet kan Vesthimmerlands Kommune kontaktes.

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP