Lerkenfeld 2 - Vådområde i Rebild kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektområdet ligger opstrøms Lerkenfeld Å projektet, der blev realiseret i 2019. Projektet strækker sig fra Binderup og mod øst og omfatter et areal på godt 51 ha.

Projektet vil omfatte  genslyngning til det oprindelige forløb samt afbrydelse af dræn og grøfter for derved at gøre engene våde samt på delstrækninger at hæve vandstanden i vandløbet. Et stort opland giver potentiale for stor kvælstofreduktion.

Der er potentiale for et betydningsfuldt løft af naturkvalitet af enge, kilder og vandløb. Rørlagte strækninger genåbnes og eventuelle andre spærringer på strækningen fjernes, således at der skabes kontinuitet i vandløbene og fri passage for vandløbets fauna. Drængrøfter kastes til. Væld og udspring reetableres og vandløbet genslynges til oprindeligt, autentisk forløb. Udlægning af grus og sten skaber variation og flere levesteder for invertebrater samt forbedrer gydemuligheder for ørreder.

Kvælstoffjernelse
Beregninger i forundersøgelsen viser en samlet kvælstoffjernelse på 5,7 ton kvælstof om året hvilket svare til 109 kg N/år/ha.

Mere information
Ønskes der yderligere information om projektet kan Rebild Kommune kontaktes.

Teknisk Forundersøgelse 

Tilbage til N-vådområder


EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

 
 OP