Fly Enge - Vådområdeprojekt i Viborg, Holstebro og Skive kommune

Beskrivelse
Fly enge ligger på kommunegrænsen mellem Skive, Holstebro og Viborg kommuner syd for Skive By. Området afvandes i dag i en rørledning, som i det nordvestlige hjørne er ført under Skive Å til udløb i Bærs Bæk og videre til Koholm Å. Koholm Å forløber som landkanal vest om Estvadgård pumpelag. På den måde har man kunnet sænke grundvandsspejlet i Fly Enge i forhold til vandstanden i Karup Å. Hele strækningen af Skive Karup Å er derfor adskilt fra Fly Enge af et dige som skal forhindre Skive – Karup Å at flyde ind i engene.

Vådområdeprojekt Fly Enge kan gennemføres ved at hovedafløbet, rørafløbet under Karup Å, Åkjær-Fly Kanal lukkes, således at vandstande i projektområdet bliver defineret af de aktuelle vandstande i Skive Å og i Karup Å. 

Tilsvarende afbrydes Mogenstrup Afvandingskanal og vedligeholdelse af diger langs Skive Å ophører. Der gennemføres restaureringstiltag omkring Skive Å/ Karup Å i projektområdet, således at der genereres hyppige oversvømmelser på de vandløbsnære arealer.

Det samlede projektareal er på 306 ha.

Kvælstoffjernelse
Ved beregninger gennemført i forundersøgelsen viser en kvælstoffjernelse på 25.100 kg pr. år Dette svarer til 82 kg N/ha.

Status for projektet
Projektet er opgivet.


Brev - Vurderingsforretning og lodsejerudvalg
Referat fra lodsejermøde den 4. juli 2013>>
Slides fra lodsejermødet>> 
Naturerhvervs slides fra lodsejermødet>>

Mere information
Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til: 

Generelt vedr. projektet: 

Keld Schrøder-Thomsen 
Projektleder, Agronom, Viborg Kommune 
Tlf. 8787 5558 
email kes@viborg.dk 

Vedr. Jordfordeling: 

Hans Fink 
Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen 
Tlf. 2523 8509 
hafi@naturerhverv.dk 

Morten Møller Sørensen 
Planlægger, Landinspektør, NaturErhvervstyrelsen 
Tlf. 4172 8216
moms@naturerhverv.dk

Billedgalleri >>
Rapport fra den tekniske forundersøgelse>>
Rapport fra den ejendomsmæssige forundersøgelse>>
Kortudsnit >>
Sammenskrev rapport af forundersøgelsen (Pixi)>>

Tilbage til N-vådområder

 
 OP