Fiskbæk - Vådområde i Viborg kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektområdet ligger vest for byen Løgstrup ud mod Hjarbæk Fjord. Området strækker sig ind i landet langs vandløbet Fiskbæk Å og kan opdeles i område I, II og III. Fiskbæk har 0,1 % fald hele vejen og bundkote i intervallet ca. 0 til -0,64 m DNN. Det samlede projektområdet er på 244 ha.

Område I ligger opstrøms, nærmere betegnet på vandløbsstrækningen, st. 5.000-6.900 og er på ca. 76 ha. Området omfatter ligeledes Rævind Bæk, st. 0-428 m. Afstrømningen fra Rævind Bæk og 3 andre mindre tilløb påregnes via sivegrøfter og oversvømmelser fra et nyt mæandrerende vandløbs-system etableret i ådalskanten at gennemsive engene. 

Område II ligger nedstrøms område I, nærmere betegnet på vandløbsstrækningen, st. 6.900-8.200 og er på ca. 65 ha. Området omfatter ligeledes nedstrøms strækninger af Kurbæk og Vesbæk, ca. st. 0-300 m. Afstrømningen fra Kurbæk, Vesbæk og et andet mindre tilløb påregnes via sivegrøfter og oversvømmelser fra et nyt mæandrerende vandløbssystem etableret i ådalskanten at gennemsive engene. 

Område III ligger nedstrøms område II, nærmere betegnet på vandløbsstrækningen, st. 8.200-10.846 og er på ca. 103 ha. Området omfatter ligeledes Snabegård Bæk på en kort nedstrøms strækning. Afstrømningen fra Snabegård bæk og et par mindre tilløb påregnes via sivegrøfter og oversvøm-melser fra et nyt mæandrerende vandløbssystem etableret i ådalskanten at gennemsive engene. 

Efter forunderøgelsen er det besluttet at arbejde videre med delområde I og II samt en mindre del af område III. Fem delstrækninger af Fiskbæk Å påtænkes genslynget ved at grave vandløbet igennem terræn. De mindre tilløb omlægges til overrisling af engene ved samtidig opstemning af en række grøfter og for de tre større tilløb af Kuhr Bæk, Vesbæk og et tilløb fra den nordre del af Boller Krat etableres et terrænnært forløb langs siden af ådalen således, at en del af vandføringen vil infiltrere eller overrisle engene ud mod Fiskbæk Å. Endelig vil den nedre del af de to højt målsatte tilløb Rævind Bæk og Kilder i Boller Krat Nord blive omlagt ud til Fiskbæk Å med en højereliggende vandløbsbund.

Status
Gennemført.

Kvælstoffjernelse
Projektforslaget er beregnet til at kunne fjerne 16,2 tons kvælstof per år svarende til 116 kg N/ha/år ved et
projektareal på 139 ha eller 16,4 ton (110 kg N/ha) ved et arronderet areal på 149 ha.

Mere information
Ved kontakt til Viborg Kommune kan der gives flere oplysninger om projektet. Nedenfor kan findes billeder og en kort gengivelse af forundersøgelsen.

Forundersøgelsesrapport i en kort version

Tilbage til N-vådområder

 
 OP