Elkjær Vådområde i Skive Kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektområdet ligger på den nordlige spids af Salling lige vest for Selde by. Området er i dag et pumpelag der afvander et ret intensivt drevne landbrugsarealer med en stor andel jord i omdrift. Ved ophør med pumpning vil der skabes et vådområde på 36 ha med sø og våde eng. Oplandet til området er på 3,16 km2 og intensivt dyrket.

Ved etablering af vådområde forventes yngleforholdene for engfugle forbedret og området vil være rasteplads for ænder og gæs fra Selde Vig. Vandkvaliteten forventes forbedret og dermed bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området Risum Enge-Selde Vig H.221

Kvælstoffjernelse
Den samlede N-fjernelse er beregnet til 9,9 tons kvælstof pr. år svarende til 272 kg N/ha/år.

Status
Under realisering.

Mere information
Ønskes mere information om vådområdet kan Skive Kommune kontaktes.

Sammendrag af forundersøgelsen

Tilbage til N-vådområder

 
 OP