Bjørndal Kær - Vådområde i Struer Kommune

Beskrivelse
Bjørndal kær er et ca. 5 ha stort kær inddiget fra fjorden. Det ligger på Thyholms vestlige side ud mod Nissum Bredning. Tilløbene til kæret kommer primært fra Bjørndal bæk samt div. dræn.

Vandløbsoplandet er relativt stort ca. 660 ha. som næsten udelukkende består af dyrkede arealer. Vådområdet kan blive omkring 5 ha stort. Der er ingen okkerudfældning, men vandet anses for temmelig næringsstofbelastet p.g.af de store landbrugsarealer.

Kvælstoffjernelse
Den samlede N-fjernelse er beregnet til 1,9 tons kvælstof pr. år svarende til 389 kg N/ha/år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Ønskes mere information om vådområdet kan Struer Kommune kontaktes.
Sammendrag af forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP