Biskæret - Vådområde i Morsø kommune


Beskrivelse af området
Biskæret ligger på den nordlige del af Mors. Projektområdet et tidligere kær- og engområde med mange afvandingsgrøfter nord for Jørsby. Området har et topografisk opland på 373 ha, hvor de 348 ha er intensivt dyrkede landbrugsarealer. Ved et vandspejl på 0,75 m vil der kunne skabes et lavvandet søareal på ca. 22 ha. Hertil kommer et omgivende areal med våde enge. Hele projektområdet udgør ca. 59 ha.

Kvælstoffjernelse
Forundersøgelsen viser en samlet kvælstoffjernelse på 8,9 tons kvælstof om året på et projektareal på 59 hektar. Det svare til 150 kg N/ ha/ år.

Status
Gennemført.

Mere information
Ønskes mere information om vådområdet Biskæret kan Morsø Kommune kontaktes.

Kortvisning

Sammendrag af forundersøgelse

Billeder fra Biskæret

 Tilbage til N-vådområder

 
 OP