Minivådområder

Et minivådområde er et lille kunstigt vådområde, som har et stort potentiale for at rense drænvand fra landbrugsarealer, så udledning af specielt næringsstoffer til vandløb og søer reduceres. Samtidigt kan minivådområdet skabe natur i naturfattige landbrugsområder.

Princippet bag et minivådområde er at drænvand fra marker ledes til et forbassin, hvor sand, silt og partikelbundne næringsstoffer bundfældes. Herfra kan vandet ledes igennem en specielt opbygget matrice, hvor næringssalte og pesticider bliver omsat/bundet. Vandet samles herfra igen i et sedimentationsbassin, som har afløb til vandløb/grøft.

 
 OP