Minivådområder

Et minivådområde er et lille kunstigt vådområde, som har et stort potentiale for at rense drænvand fra landbrugsarealer, så udledning af specielt næringsstoffer til vandløb og søer reduceres. Samtidigt kan minivådområdet skabe natur i naturfattige landbrugsområder.

Princippet bag et minivådområde er at drænvand fra marker ledes til et forbassin, hvor sand, silt og partikelbundne næringsstoffer bundfældes. Herfra kan vandet ledes igennem en specielt opbygget matrice, hvor næringssalte og pesticider bliver omsat/bundet. Vandet samles herfra igen i et sedimentationsbassin, som har afløb til vandløb/grøft.

Der er endnu meget begrænsede erfaringer med minivådområder i Danmark og konceptet undersøges derfor i disse år i forskellige sammenhænge. Viser det sig som forventet, at der er en effektiv næringsstoffjernelse i disse minivådområder også i Danmark, vil der være store perspektiver i en etablering både på bedrift-niveau eller i større sammenhænge for at reducere dyrkningspåvirkningen af vandløb, søer og kystvande.

 
 OP