TEMADAG OM VANDRÅD

- STØRRE LOKAL INDDRAGELSE I VANDPLANLÆGNINGEN

Den 28. februar 2014 afholdt Limfjordsrådet en temadag om etableringen af ét vandråd for Limfjorden.

Oplandet til Limfjorden er Danmarks største hovedvandopland og dækker ca. en sjettedel af Danmarks areal. Dette er et meget stort areal og stiller store krav til et fremtidigt Limfjords-vandråd. Limfjordsrådets formål med at afholde et temamødet er at få input fra lokale interessenter til, hvordan arbejdet med vandråd struktureres/organiseres bedst muligt og hvordan en koordinering kan sikres.

Temadagen var en suces med deltagelse af 80 mennesker fordelt på mange forskellige interesseområder. Formiddagens program bestod af et indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening der omhandlede deres forventninger til Vandrådsarbejdet. De blev efterfulgt af Landbrug og Fødevare som præsenterede deres forventninger.

Danmarks Naturfredningsforening's præsentation>>
Landbrug & Fødevare's præsentation >>
Limfjordsrådets sekretariats præsentation>>

Eftermiddagens program var workshops hvor der blev diskuteret godt og grundigt ved bordene. Nedenfor er de et sammendrag af de mange input.

Notat fra Temadagen>>

VIL DU VIDE MERE?

Link til Naturstyrelsens hjemmeside
Lov om vandplanlægning
Bekendtgørelse om vandråd
Link til virkemiddelkatalog
Tidsplan for Vandrådsarbejdet
Power point præsentation af opgaven

Vandrådet for Limfjorden i 2014

På første møde kunne de 20 udpegede medlemmer af Vandrådet hilse på hinanden. De er valgt ud fra et hensyn om at belyse forskellige interesser i forhold til vandplanlægningen. Medlemmerne er også valgt ud fra et geografisk perspektik, da Limfjorden har et stort opland. Den sidste parameter der har dannet baggrund for udvælgelsen er sondringen mellem lokale afdelinger af de landsdækkende organisationer og lokale foreninger med selvstændige vedtægter, som kan være medlem af den landsdækkende organisation.

Der var 35 aktører der havde meldt ind, at de ønsker en plads i vandrådet , ud af dem er der valgt 20.

Vandrådets arbejde forløber i en stram tidsplan og koordines i øvrigt med møder i arbejdesgrupperne og i teknikergruppen. Arbejdsgrupperne er nedsat i de enkelte kommuner til at give bidrag med lokal kendskab til vandløbene og de tilstødende arealer. Arbejdesgrupperne er i nogle kommuner samlet omkring et enkelt vandløbssystem og i andre kommuner dækkes hele kommunen. Andre steder fungere kommunens Grønne Råd som sparringspartner i forbindelse med udpegningen. 

VIL DU VIDE MERE?

Læs referaterne fra Vandrådets møder her:

 
 OP