Lerkenfeld-gods_spæring.jpg

TEMADAG OM VANDLØB D. 25. SEPTEMBER 2015 

Baggrund for temadagen
I forbindelse med arbejdet med forslag til udkast til indsatsprogram for vandområdeplan 2015-2021 fremsatte Vandrådet et ønske om en temadag om vandløb med fokus på vandplanindsatsen.

Limfjordsrådets embedsmandsgruppe har ønsket at denne temadag også målrettes de politiske udvalg i kommunerne med henblik på at få en fælles forståelse og et fælles vidensgrundlag på vandløbsområdet. 

Hvad handlede dagen om?
Omdrejningspunktet på temadagen var virkemidler i vandløb, der fremmer opfyldelse af miljømålet. Det drejer sig dels om de virkemidler der allerede indgår i vandplanen og dels om øvrige virkemidler, der understøtter målopfyldelse. 

Præsentation af oplægsholderne

Anette Baattrup-Pedersen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Annette er senior forkser og har i mange år forsket inden for vandløbsbiologi og -økologi. Annette har særlig stor erfaring i vandplanters fysiologi, økologi, tilpasninger mv. og har været med til at udvikle det vandplanteindeks, der benyttes til at vurdere tilstanden i Vandplanerne.

Se oplægget her!

Jan Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Akvatiske Ressourcer
Jan er biolog og har stor erfaring med vandløbenes fisk og smådyr. Han har stor både praktisk og administrativ erfaring med blandt andet vandløbsrestaureringer, udredningsarbejder, lodsejersamarbejde, vandløbslovgivning og har været med til at udvikle det fiskeindeks, der benyttes til at vurdere tilstanden i Vandplanerne.

Se oplægget her!

Bjarne Moeslund, Orbicon & Lars Kjølhede Sloth, Sloths Naturpleje ApS
Bjarne er biolog/senior projektleder og har en enorm stor og bred erfaring med vandløbsøkologi, vandløbsrestaureringer og vandløbsvedligeholdelse. Grundet sin store viden inden for området er Bjarne, ofte benyttet til udredningsarbejde om grødeskæring og lignende til blandt andet styrelser, folketinget, kommuner og lodsejere.

Lars har som entreprenør meget stor erfaring med den praktiske udførelse i forbindelse med naturpleje, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaureringer. Lars er kendt for at sin måde at vedligeholde vandløb på, som sikrer godt vandmiljø og afvanding på én gang.

Se oplægget her!

Karsten Wandall, Vejle Kommune
Karsten er biolog i Vejle Kommune. Han har deltaget i utallige vandløbsrestaureringer og etablering af vådområder. Karsten har gennem sit arbejde beskæftiget sig indgående med samarbejdet mellem lodsejere og myndigheder.

Se oplægget her!

 
 OP