Kommunale handleplaner

Vandplanerne opsætter målsætninger for de forskellige vandområder, fastsætter en tidsplan for målopfyldelse og anviser metoder til at opfylde målsætningen. 

Handleplanerne skal indeholde kommunes realiseringsrækkefølge og forventet tidspunkt for igangsættelse af hver foranstaltning. Handleplanerne skal udarbejdes for både overfladevandsområdet og grundvandområdet. 

Udover vådområde indsatsen, som allerede er igangsat, er den største indsats koblet til vandløbene. For vandløbene er der hovedsageligt tale om fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte vandløb, restaurering af vandløb, indsatser for rensning af spildevand i det åbne land og indsatser overfor regnvandsbetingede udløb. 

På linkene nedenfor kan de enkelte kommuners vandhandleplaner:

Se vandplanerne for Limfjorden
Se Mariagerfjord Kommunes Handleplan
Se Struer Kommunes Handleplan
Se Brønderslev Kommunes Handleplan
Se Hjørring Kommunes handleplan
Se Ikast-Brande Kommunes Handleplan
Se Lemvig Kommunes Handleplan
Se Jammerbugt Kommunes Handleplan
Se Vesthimmerland Kommunes Handleplan
Se Skive Kommunes Handleplan
Se Herning Kommunes Handleplan
Se Frederikshavn Kommunes Handleplan
Se Morsø Kommunes Handleplan
Se Aalborg Kommunes Handleplan
Se Rebild Kommunes handleplan
Se Thisted Kommunes handleplan
Se Viborg Kommunes handleplan
Se Randers Kommunes handleplan

 
 OP