Vådområder og minivådområder er ikke og kan ikke blive ammoniakfølsomme

Tilbage til nyheder

11.10.2016

En for landbruget stor udfordring i forbindelse med vådområdeindsatsen er nu fjernet. Miljøstyrelsen vil i vejledning vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug præcisere, at et vådområde eller minivådområde ikke er, eller kan blive, ammoniakfølsomt.

Dette er konklusionen i et brev fra Miljø- og Fødevareministeren til Limfjordsrådet. I oplandet til Limfjorden samarbejder Limfjordsrådet med Landboforeninger om at finde de bedst mulige placeringer af vådområder, der skal bidrage til en god tilstand i Limfjorden.

Netop risikoen for at et vådområde skulle udvikle sig til kvælstoffølsom natur og deraf følgende begrænsninger i forhold til bedriftsudvidelser, har hidtil holdt landmænd tilbage. Nu har styrelserne i Miljø- og Fødevareministeriet undersøgt sagen. Konklusionen er, at det vil blive præciseret i vejledningen omkring miljøgodkendelse af husdyrbrug, at et vådområde eller minivådområde ikke er, eller kan blive ammoniakfølsomt.

Vådområdeordningen bygger på frivillighed og en god dialog med de landmænd, der kan se fordelene ved en sådan ordning, er selvfølgelig en forudsætning. ”Jeg håber, at landbruget med denne skrivelse bedre kan se sig selv i vådområdeordningen” siger Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet. ”Vi har i de seneste års vådområdeindsats oplevet, at frivillige vådområder med kompensation og jordfordeling kan være rigtig attraktive for mange landmænd - Specielt hvis projektområderne placeres på jord med ringe dyrkningsværdi eller, hvis lodsejere ønsker at forbedre naturforholdene på deres ejendom forsætter Jens Lauritzen, der opfordrer alle landmænd, der kunne have en interesse i at høre mere om vådområder til at tage kontakt til kommunen”.

”Dette er en rigtig god nyhed” siger Carl Chr. Pedersen, der er formand for Agri Nord. ”Vi har længe ønsket en sådan klar udmelding fra ministeren, så landmændene, der indgår i vådområder, ikke risikerer efterfølgende problemer med kvælstoffølsom natur. En hurdle er overvundet, og vi skal nu i landbruget aktivt hjælpe til med at finde de vådområder og minivådområder, der er nødvendige for at leve op til miljøkravene i forhold til kvælstof – Det er fra en landbrugssynsvinkel gode erfaringer med netop disse to virkemidler, så dem skal vi have fremmet fremfor de mindre egnede tiltag, der også har været i spil i vandplanerne”.

Indsatsen
Vådområder er et velegnet virkemiddel til at fjerne kvælstof og Kommunerne i oplandet til Limfjorden vil som følge af vådområdeaftalen mellem Naturstyrelsen og KL her skulle finde i størrelsesorden 4.000 ha. vådområder. Projekterne skal dog også være omkostningseffektive og kunne fjerne så meget kvælstof som muligt per ha, ligesom andre naturinteresser m.m. i projektområdet skal tilgodeses. I oplandet til Limfjorden er indsatsen koordineret i Limfjordsrådet.

For yderligere information kontakt:
Agri Nords formand: Carl Chr. Pedersen, Tlf. 40 50 93 10
Landbo Thys formand: Leif Gravesen, Tlf. 20 20 76 36
Landbo Midtjylland, Anders Ahrenfeldt, Tlf. 40 46 60 53
Limfjordsrådets formand: Jens Lauritzen, Tlf. 20 92 32 70
Limfjordsrådets sekretariat: Niels Vedel Tlf.: 25 20 21 68 Mail: niels.vedel@aalborg.dk

Tilbage til nyheder

 
 OP