Tilbage til nyheder

17.06.2016

Temadagen om vådområder d. 10.06.2016, var en introduktion til vådområdeindsatsen i Limfjordsoplandet. Læse mere her!

Baggrund for temadagen

Formålet med vådområdeindsatsen er at reducere udvaskningen af kvælstof til fjorden og dermed sikre, at miljømålet kan opfyldes. Limfjordsrådet har koordineret denne indsats i oplandet til Limfjorden, hvor 1/3 af indsatsen i første planperiode har fundet sted. De første af de godt 2.600 ha. vådområder i oplandet til Limfjorden står nu for at blive fysisk realiseret.

KL og Naturstyrelsen har endvidere i forsættelse heraf indgået aftale om en forventet ca. dobbelt så stor vådområdeindsats i planperiode 2016 til 2021.

Med overgangen til en ny planperiode afholder Limfjordsrådet en temadag om vådområder med henblik på at sikre en fælles forståelse af opgaven og et fælles vidensgrundlag om etableringen af vådområder.

Hvad handlede dagen om?
Omdrejningspunktet på temadagen var en introduktion til vområdeindsatsen i Limfjordsoplandet. Dagen bød både på "teori" og praksis, hvor oplægsholdere fra DCE, NAturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen fortalte om erfarianger med, biolog omkring og naturudvikling i vådområdeprojekter. Dagen bød også på en ekskursion til Tissing vog og Hundsø.

Se hele programmet for temadagen her!

Lokalitet 1:
Tissing Vig blev i 2008 erhvervet af Naturstyrelsen. Vigen var tidligere en del af Limfjorden, men har siden tørlægningen i 1970’erne været udnyttet landbrugsmæssigt. Projektområdet blev i 2011 omdannet til en ferskvandssø på godt 80 ha. i niveau med Limfjorden. Ud over en reduktion i næringssalte til Limfjorden var målet at forbedre tilstanden i Habitat- og Fuglebeskyttelsesområdet samt forbedre mulighederne for en rekreativ udnyttelse af området. Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen fortæller om projektet.

Lokalitet 2:
Hundsø og Biskæret er vådområdeprojekter beliggende tæt på hinanden på den nordlige del af Mors. Projekterne indgår i Limfjordsrådets VOP for første planperiode. Hundsø har været udtørret siden 1869 og de seneste grundvandssænkninger skete i 1967, hvor Hundsø landvindingslag blev oprettet. Jordfordelingen er nu færdig og maskiner er klar til at etablere selve vådområdet. Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver ved gennemførelsen på i alt ca. 89 ha., hvoraf 52 ha. bliver sø på ny. Biskæret er et tidligere kær- og engområde med mange afvandingsgrøfter og et projektareal
på 59 ha.

Oplæg:

Kort status på vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden v. Niels Erik Vedel Limfjordsrådets sekretariat
Se oplægget her!

Sætninger i lavbundsjorde v. Søren Munch, DCE
Se oplægget her!

Næringsstoffer og vådområder – Vilsted Sø som eksempel v. Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen
Se oplægget her!

Biologi og naturudvikling i vådområdeprojekter v. Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen
Se oplægget her!

Erfaringer med lodsejerforhandlingerne og jordfordelingen v. Hans Fink, NaturErhvervsstyrelsen
Se oplægget her!

 

Tilbage til nyheder

 
 OP