Tilbage til nyheder

24.09.2021

REFERAT FRA LIMFJORDSRÅDET MØDE D. 17. SEPTEMBER 2021

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

2. Limfjordsrådet og kommunerne opfylder statens indsatskrav i Vandplan II for vådområder

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at orienteringen om vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden tages til efterretning

Baggrund:
VPII nærmer sig sin afslutning og forundersøgelserne til de sidste vådområdeprojekter er blevet realitetsansøgt. Det samlede resultat er, at kommunerne i Hovedopland Limfjorden i vandplanperioden 2015-2021 har realitetsansøgt 4.480 ha vådområder med en samlet kvælstofreduktion til Limfjorden på 391 tons N/år. Det statslige indsatskrav er 373 tons N/år. Kommunerne og Limfjordsrådet har dermed opfyldt indsatskravet, godt og vel endda. Ansøgningsfristen i sidste ansøgningsvindue var 7. september, og sekretariatet fremviser den endelige oversigt over projekter, der er søgt og hvilke, der ikke ansøges af tekniske og/eller ejendomsmæssige grunde.Sekretariatet giver en status på samarbejdet med LBST i realiseringsprojekterne.

Orienteringen blev taget til efterretning. Arbejdsindsatsen i kommunerne og sekretariatet for at nå målet blev rost. Det blev fremhævet, at også lodsejernes vilje til at være med i projekterne skal anerkendes. Det blev drøftet, at resultatet er et delmål, at der er realitetsansøgt for hele indsatsen, men ikke alle projekter er realiseret endnu. Her kan økonomien i projekterne blive presset, da anlægspriser er voldsomt stigende for tiden. Fremdriften i realiseringsprojekterne vil afhængige af LBSTs kapacitet til at gennemføre jordfordelingerne. LBST har ansat mange nye jordfordelere for at kunne følge med, og generelt oplever sekretariatet god fremdrift i jordfordelernes arbejde. Det er vigtigt, at der er bred forståelse for, at vådområdeprojekter spænder over 5-7 år fra idé til jordfordelingen er slut og vådområde er etableret.

Det blev besluttet at udsende en pressemeddelelse med det gode resultat. Pressemeddelelse sendes også til kommunerne.

3. Vandløbsindsatsen i oplandet til Limfjorden.

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager orienteringen til efterretning

Baggrund:
VP II sidste ansøgningsvindue for vandløbsindsatsen var 1. juni, og alene i Limfjordsoplandet + Frederikshavn blev der søgt for 104 mill. kr. og den statslige ramme var 70 mill. kr. På landsplan blev der søgt for over 180 mill. kr.
Miljøstyrelsen forventer, at kommunerne får svar på deres ansøgninger i oktober måned, og der er allerede nu korrespondance mellem kommuner og styrelse i en del af ansøgningerne.
Sekretariatet giver en status på arbejdet.

Orienteringen taget til efterretning. Styrelsen er i gang med at behandle ansøgningerne, og forventer at være færdige i oktober. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke projekter der får afslag, men dialogen med kommunerne om de enkelte projekter er i gang. Limfjordsrådet påpegede i juni måned overfor Miljøministeren, at kommunerne ønskede en ekstra ansøgningsrunde i efteråret, som der er praksis for, samt at størrelsen på den statslige ramme ville betyde, at mange indsatser ikke ville kunne gennemføres. I forbindelse med henvendelsen blev der udsendt en pressemeddelelse. Svar fra ministeren kom i august, hvor hun anerkendte kommunernes indsats, og stillede i udsigt at de projekter, der ikke kan findes finansiering til nu, kan realiseres senere.

4. Status på opgaven med spildevand i oplandet til Limfjorden

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager orienteringen til efterretning

Baggrund:
På møde mellem Limfjordsrådets formandskab og landbruget om fælles Limfjordssamarbejde blev urenset spildevand til Limfjorden diskuteret.

Efterfølgende drøftede Limfjordsrådet muligheden for involvering i at skabe overblik over status for spildevand i oplandet til Limfjorden. Det blev besluttet, at

Fællesskab om fakta er målet. Der mangler opgørelser, der beskriver spildevandsbelastningen af Limfjorden, samt hvor langt kommunerne er arbejdet med spildevandshåndtering. Konklusionen er, at sekretariatet skal sammenstille eksisterende data til at belyse, hvor langt limfjordsoplandet er med separatkloakering, overløb og spildevandstilladelser.

Sekretariatet vurderer, at det fagligt kan forsvares at løse opgaven ved:

  • På baggrund af de kommunale spildevandsindberetninger og andre data, der indgår i stofbelastningsopgørelser i NOVANA udarbejdes opgørelse over de kommunale spildevands- og regnbetingede udledninger i forhold til den samlede belastning til Limfjorden.
    • Beregningerne gennemføres for hele Limfjorden samt de i vandplan 2021 – 2027 ni anvendte deloplande (med særskilt opgørelse for Skive Fjord og for Lovns – og Risgårde Bredning).
    • Beregning af udvikling af samlet N og P belastning samt spildevandsandelen heraf fra 1990 til 2020.
    • Beregningerne gennemføres på baggrund af de data der anvendes i NOVANA og som indgår i de nationale opgørelser
    • Oversigt over kommunernes indsats med separatkloakering

Resultatet præsenteres for Limfjordsrådet på sidste møde i 2021. Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Orienteringen blev taget til efterretning. Limfjordsrådet tilsluttede sig metoden til at starte fællesskab om fakta vedrørende spildevands påvirkning af Limfjorden. Resultatet må forventes at kaste nye spørgsmål og opmærksomhedspunkter af sig. Flere af enkeltelementerne i den kommende statusredegørelse blev drøftet, herunder kvaliteten af PULS-data. Sekretariatet overvejer om der er tid og ressourcer til at inddrage en følsomhedsanalyse af usikkerheden på data.

Det blev påpeget, at det i virkeligheden er statens opgave at sammenstille data og vurdere spildevands effekt på Limfjordens tilstand.

5. Høringssvar Havplan

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet drøfter og godkender et høringssvar.

Baggrund:
Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen har sendt forslag til Danmarks første havplan i offentlig høring. Havplanen kan ses på https://havplan.dk, og er i høring til 30. september 2021. Havplanen dækker hele Danmarks havareal på ca. 105.000 km2. I dag anvendes havet bl.a. til fiskeri, søtransport, energiindvinding rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Havplanen tilsigter at indføre en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal, hvor først-til-mølle-princippet skal ændres til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.

Sekretariatet har i samarbejde med arbejdsgruppe nedsat på embedsmandsgruppe og andre kommunale fagfolk lavet et udkast til høringssvar. Der kører sideløbende en politisk proces i kommunerne, og Limfjordsrådet skal godkende høringssvaret på mødet 17. september.

Sekretariatet kommer med et kort oplæg på mødet.

Høringssvaret blev godkendt. Flere kommuner oplyste, at de laver egne høringssvar, og at der ikke var uoverensstemmelser i forhold til Limfjordsrådets høringssvar.
Sekretariatet fremhævede forslaget om en havvendt kystnærhedszone, hvor kommunen er planmyndighed, som et eksempel på behovet for øget kommunal indflydelse på søterritoriet. For dette og andre bemærkninger i høringssvaret gælder, at arbejdet med at påvirke administration og udformning af havplan og tilhørende sektorlovgivninger ikke stopper med høringssvaret, men vil kræve Limfjordsrådet stadige opmærksomhed i de kommende år.

6. Arbejdet med handlinger i Masterplanen

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet tager status for handlingsplansarbejdet til efterretning.

Baggrund:
Strategi for Masterplanen ”Limfjorden i balance” blev godkendt i kommunerne i foråret. Masterplanens handlingsplan skal godkendes i Limfjordsrådet i efteråret 2021. Sekretariatet giver en status for arbejdet med fokus på at blive så konkret, at ”man kan se at der sker noget”, som Limfjordsrådet kommenterede på sidste møde.

Sekretariatet præsenterer en model for handlingsplan indenfor masterplanens fem fokusområder, der kan bruges som en guide for de kommende års konkrete aktiviteter og ansøgningsindsats.

Limfjordsrådet tog orienteringen til efterretning. Sekretariatet fik mandat til at færdiggøre handleplanen efter det fremviste princip. Endelig godkendelse bliver på næste (og sidste) Limfjordsrådsmøde i december. Her bliver udkast til handleplanen sendt med dagsordenen ud, så der bliver bliver mulighed for at forberede sig.
Planens betydning for kommuner uden fjordstrækning blev drøftet, ikke mindst i forhold til økonomi og hvad man betaler til. Limfjordsrådets princip om, at de fælles kontingentmidler kun anvendes til aktiviteter for alle medlemskommuner, gælder også for masterplanens handlinger. Projekter for en delmængde af kommuner finansieres ikke for kontingentmidler. Masterplanen rummer også handlinger og fokus på land, og er dermed også relevant for kommuner, der afvander til fjorden, men ikke har kyststrækning.
Masterplanen synliggør Limfjordsrådets fokus og kompetencer, hvilket er vigtigt i en tid, hvor andre regionale fora som regioner og business-samarbejder også byder ind på opgaver omkring klima og miljø.

7. Status for Limfjordsrådets resultater de sidste fire år

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller, at Limfjordsrådet drøfter behovet for en status over rådets resultater de sidste fire år.

Baggrund:
Det nuværende Limfjordsråd slutter arbejdet med udgangen af 2021 og afløses et nyt råd sammensat efter konstitueringen i medlemmernes kommunalbestyrelser efter KV21.
Der er tradition for at opsamle resultaterne af rådets arbejde i årsberetninger. Årsberetningerne udgives i forbindelse med Limfjordsrådets første møde i det nye år.
Det er en mulighed at samle Rådets resultater for hele valgperioden i en afsluttende sammenstilling. Produktet kan af tidsmæssige hensyn ikke blive en flot layoutet publikation, men kan opsummere resultaterne på en overskuelig og anvendelig måde. Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Limfjordsrådet tilsluttede sig, at sekretariatet producerer en sammenstilling af rådets resultater de sidste fire år. Produktet bliver power point slides, evt. suppleret af en pdf version.

8. Presse

Indstilling:
Embedsmandsgruppen indstiller:
• At eventuelle henvendelser fra / til pressen drøftes.

Det blev vedtaget at lave en pressemeddelelse med fokus på, at kommunerne i Limfjordens opland er kommet i mål med at overholde statens krav til kvælstofreduktion til fjorden for vandplanperioden 2015-2021. Det blev drøftet, om Limfjordsrådet kan få mere ud af samarbejdet med pressen, og om vi kan blive bedre til at bruge kommunernes kommunikationsafdelinger.

9. Orientering/Bordet rundt.

• Evaluering af Limfjordsrådets arbejdsform

Limfjordsrådet vedtog Formandskabets forslag om en evaluering af rådets arbejdsform de sidste fire år. Evalueringen kan bruges af det nye Limfjordsråd som inspiration til planlægningen af arbejdet. Evalueringen gennemføres som et spørgeskema til rådets medlemmer og embedsmandsgruppen.

• Dialog med Region Midtjylland og Region Nordjylland

Limfjordsrådet har tidligere givet Formandskabet mandat til at indlede drøftelser med Region Nordjylland og Region Midtjylland om et tættere samarbejde mellem regionerne og Limfjordsrådet, herunder drøftelser om muligheden for regionernes indtræden i Rådet.

Tilbage til nyheder

 
 OP