Tilbage til nyheder

10.09.2021

REFERAT FRA EMBEDMANDSGRUPPENS MØDE D. 3. SEPTEMBER 2021

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Dagsorden godkendt

2. Status på vådområdeprojekter 2. vandplanperiode ansøgningsfrist 7. september.

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen tager orienteringen om vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden til efterretning.

Baggrund:
VPII nærmer sig sin afslutning og de igangværende forundersøgelser til vådområdeprojekter skal realitetsansøges i et omfang, så vandplanens krav om en kvælstofreduktion på 373 tons bliver nået.

Ansøgningsfristen er den 7. september, og det forventes, at sekretariatet på embedsmandsgruppemødet kan fremvise den endelige oversigt over projekter der søges og hvilke, der ikke ansøges af tekniske og/eller ejendomsmæssige grunde.

Orienteringen taget til efterretning. Sekretariatet forventer, at der bliver søgt realisering på 386,5 tons N/år, hvilket er mere end indsatskravet i de statslige vandplaner for 2. planperiode på 373,4 ton N/år. Sekretariatet oplyste om, at for de tre delvandoplande i hovedvandopland 1.2 Limfjorden er der mindre underimplementering af oplandet til Hjarbæk Fjord. Randers og Viborg gjorde opmærksom på, at der er projekter på vej ved Naturstyrelsen i disse to kommuner.

3. Havplan

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen drøfter udkastet til høringssvar

Baggrund:
Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen har sendt forslag til Danmarks første havplan i offentlig høring. Havplanen kan ses på https://havplan.dk, og er i høring til 30. september 2021. Havplanen dækker hele Danmarks havareal på ca. 105.000 km2. I dag anvendes havet bl.a. til fiskeri, søtransport, energiindvinding rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Havplanen tilsigter at indføre en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal, hvor først-til-mølle-princippet skal ændres til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.

Sekretariatet har i samarbejde med arbejdsgruppe nedsat på tidligere embedsmandsgruppe og andre kommunale fagfolk lavet et udkast til høringssvar. Der kører sideløbende politisk proces i kommunerne, og Limfjordsrådet skal godkende høringssvaret på mødet 17. september. Sekretariatet kommer med et kort oplæg på mødet.

Udkastet til høringssvar bygger på et samarbejde mellem fagfolk i kommunerne indenfor både miljø og planområdet, samt de politiske udmeldinger kommuner og Limfjordsråd er kommet med tidligere i forløbet. Det mest kontroversielle i udkastet er forslaget om en havvendt kystnærhedszone med kommunerne som myndighed. Det mest presserende budskab er derudover hele forvaltningen og arealreservationen af muslingebrug i Fjorden. Udkastet rummer ikke udtømmende betragtninger omkring lokale forhold i arealudpegningerne. Det er derfor vigtigt, at kommunerne enkeltvis supplerer høringssvaret med lokale synspunkter på zoneringen af arealreservationerne lokalt.
Embedsmandsgruppen tilsluttede sig høringssvaret, der stadig kan forbedres, både sprogligt og indholdsmæssigt. Flere kommuner bemærkede, at det skal fremgå, at der ikke er en generel modstand med muslingebrug i Limfjorden, men der er utilfredshed med den forslåede udpegning og administration af muslingebrug.

4. Lavbundsprojekter i kommunerne

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at embedsmandsgruppen drøfter kommende lavbundsprojekter.

Baggrund:
Der er frist for ansøgninger til lavbundsordningen den 7. september 2021. Ansøgningsrunden for Klima-Lavbundsprojekter lukkede i foråret. For begge ansøgningstyper forventes ny ansøgningsrunde i foråret. De fleste kommuner i Limfjordsrådet laver klimatilpasningsplaner og flere kommuner har tilkendegivet, at der er gang i samarbejder med landbruget om udtagning af landbrugsjord.Sekretariatet vil gerne høre om kommunernes konkrete udtagningsplaner og inddragelsen af sekretariatet.

Flere kommuner har samarbejder i gang med landbrugsorganisationer. Thisted er med i Klimaalliancen Thy, hvor der er planlægges for fire lavbundsprojekter. Viborg har ansat en medarbejder til dette fokus, og har 900 ha lavbundsprojekter i støbeskeen. Randers har i samarbejde med Velas en ambition om 2000 ha frem mod 2030. Rebild slog til lyd for, at Limfjordsrådets målopfyldelse i VPII kan bruges til at vise, at vi kan levere i fællesskab, også på udtagning af lavbundsjord. Embedsmandsgruppen var enig i sekretariatets beslutning om, at sætte arbejdet med udvikling af værktøj til lavbundskortlægning på pause, da MST og LBST arbejder på værktøjer med samme mål.

5. Spildevand i oplandet til Limfjorden

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Baggrund:
På møde mellem Limfjordsrådets formandskab og landbruget om fælles Limfjordssamarbejde blev urenset spildevand til Limfjorden diskuteret. Jens Lauridzen foreslog, at Limfjordssekretariatet taget fat på at se på spildevand og overløb i Limfjordsoplandet. Der ligger et potentiale for reduktioner på dette område, sagde han.
Efterfølgende drøftede Limfjordsrådet muligheden for involvering i at skabe overblik over status for spildevand i oplandet til Limfjorden. Det blev besluttet, at

Fællesskab om fakta er målet. Der mangler opgørelser, der beskriver spildevandsbelastningen af Limfjorden, samt hvor langt kommunerne er arbejdet med spildevandshåndtering. Konklusionen er, at sekretariatet skal sammenstille eksisterende data til at belyse, hvor langt limfjordsoplandet er med separatkloakering, overløb og spildevandstilladelser.

Sekretariatet vurderer, at det fagligt kan forsvares at løse opgaven ved:

 • På baggrund af de kommunale spildevandsindberetninger og andre data, der indgår i stofbelastningsopgørelser i NOVANA udarbejdes opgørelse over de kommunale spildevands- og regnbetingede udledninger i forhold til den samlede belastning til Limfjorden.
  • Beregningerne gennemføres for hele Limfjorden samt de i vandplan 2021 – 2027 ni anvendte deloplande (med særskilt opgørelse for Skive Fjord og for Lovns – og Risgårde Bredning).
  • Beregning af udvikling af samlet N og P belastning samt spildevandsandelen heraf fra 1990 til 2020.
  • Beregningerne gennemføres på baggrund af de data der anvendes i NOVANA og som indgår i de nationale opgørelser

Opgaven løses altså på deloplandsniveau og svarer ikke på, ”hvor langt kommunerne er med arbejdet”, hvis der hermed menes, at opgørelsen skal laves på kommuneniveau. I forhold til belastningen af Limfjorden er opgørelse på oplandsniveau det fagligt rigtige valg. Resultatet kan præsenteres for Rådet på sidste møde i 2021. Sekretariatet kommer med et kort oplæg.

Embedsmandsgruppen drøftede problemstillingerne ved at producere data på et område, som egentligt er statens opgave. Sekretariatets forslag til løsning af den bundne opgave var der tilslutning til. Opgaven løses eksternt til en pris på ca. 65.000 kr. eks. moms. Kommunerne vil gerne have produktet til gennemsyn. Der blev desuden drøftet dilemmaerne ved at udstille teoretiske data, samt kvaliteten af PULS data. Muligheden for at udvide analysen med en følsomhedsanalyse overfor mangler i datagrundlaget blev også drøftet.

6. Arbejdet med handlinger i Masterplanen

Indstilling:
Sekretariatet indstiller at embedsmandsgruppen tager orientering om status for Masterplanarbejdet til efterretning.

Baggrund:
Strategi for Masterplanen ”Limfjorden i balance” blev godkendt i kommunerne i foråret. Masterplanens handlingsplan skal godkendes i Limfjordsrådet i efteråret 2021. Sekretariatet giver en status for arbejdet med fokus på at blive så konkret, at ”man kan se at der sker noget”, som Limfjordsrådet kommenterede på sidste møde. Sekretariatet kommer med et oplæg

Sekretariatet præsenterede en model for handlingsplan indenfor masterplanens fem fokusområder, der kan bruges som guide for de kommende års konkrete aktiviteter. Embedsmandsgruppen støttede forslaget og kom med opmærksomhedspunkter; Husk at inddrage de kommunale handlinger og på klimaområdet også ”de andres” planer (fx coast to coast). Det blev nævnt, at planen kan være et ageringsværktøj overfor forslag fra staten. Der var også forslag om at fremhæve konkrete handlinger ude virkeligheden fremfor f. eks. forvaltningsplaner.

7. Næste møde i Limfjordsrådet

Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen drøfter og giver input til dagsorden for næste møde i Limfjordsrådet.

Baggrund:
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 17. september 2021 og afholdes på Stigsborg Brygge i Aalborg – Mødet starter kl. 9.00.

Foreløbigt forslag til dagsordenpunkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Vådområdeprojekter – VOP
 3. Status på opgaven med spildevand i oplandet til Limfjorden
 4. Havplan
 5. Status for Limfjordsrådets resultater de sidste 4 år
 6. Presse
 7. Orientering/bordet rundt

Embedsmandsgruppen drøftede forslaget til dagsorden, og foreslog et ekstra punkt: orientering om vandløbsindsatsen som en opfølgning på forårets afslutning af VPII og med orientering om statens tilbagemeldinger på de indsendte ansøgninger. Under dette punkt er det vigtigt, at kommunernes forskellige oplevelser balanceres i fremlæggelsen for Limfjordsrådet.

8. Orientering / Bordet rundt

 • Status på henvendelse til Region Midt og Nord om samarbejde med Limfjordsrådet
  Der er møde med mellem formandskabet og regionsformændene:
  • 22. september: Region Nordjylland
  • 11. oktober: Region Midtjylland
   Opgaven er at drøfte det fremtidige samarbejde mellem Limfjordsrådet og Regionerne., herunder Regionernes mulige indtræden i Limfjordsrådet. Formandskabets mandat er at indlede drøftelserne. En udvidelse af medlemskredsen i Limfjordsrådet kræver en vedtægtsændring, der skal godkendes i kommunerne.
 • Chefgruppens ideer til opstart af det nye Limfjordsråd 2022.
  Sekretariatet opfordrede miljøcheferne til at starte overvejelserne om, hvordan det nye Limfjordsråd i 2022 introduceres til opgaven. Det blev kommenteret, at peptalk, der giver ejerskab og en forståelse af rollen og opgaven er vigtige ingredienser.
 • Spøgelsesnet og strandrensning
  Sekretariatet informerede om, at MST har gennemført indsamling af spøgelsesnet i sommerperioden med brug af Limfjordsrådets data, og vil gennemføre et togt senere på året, når hummerfiskeriet er overstået. Strandrensningskampagnen, hvor skoler fra alle kommuner med kystlinie til fjorden deltog, var en succes. Der bliver netop nu sendt skolemateriale ud til kommunerne beregnet på indskolingen. Det giver skolerne mulighed for at undervise om strandrensning og tage på oprydningstur og indrapportere resultatet. Embedsmandsgruppen vil gerne have materialet tilsendt.

 

Tilbage til nyheder

 
 OP