Pressemeddelelse: Nyt vandråd for Limfjorden

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
11.11.2019

Nyt vandråd for Limfjorden skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne.

Nu skal kommuner og et nyt vandråd for Limfjorden sammen pege på hvor og hvilke fysiske forbedringer der skal foretages i Limfjordens vandløb. Forventningen og hidtidige erfaringer er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer baner vejen for de rigtige og holdbare løsninger.


Nyt vandråd for Limfjorden

Både i 2014 og 2017 rådgav vandråd kommunerne og staten om vandløbsindsatser i forbindelse med de to første Vandområdeplaner i Danmark. Limfjordskommunerne har nu modtaget ønske om at oprette et lokalt vandråd i hovedopland 1.2 Limfjorden - et nyt vandråd er dermed en realitet. Arbejdet sker som led i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 og igangsættes i december 2019.

Limfjordsrådet vil i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen i det nye vandråd.

Opgaven

Vandrådet skal således igen vejlede kommunerne med at udarbejde forslag til indsatser, der forbedrer vandløbenes fysiske tilstand. Konkret skal peges på de vandløb der skal forbedres og hvilke forbedringer der skal anvendes. Hermed bliver vandløbene bedre levesteder for flora og fauna, så vandløbene kan opnå vandområdeplanens mål om god økologisk tilstand.

En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014” fortæller Limfjordsrådet formand Jens Lauritzen. Vandrådet havde her et positiv og konstruktivt vandråd der ud fra lokal viden samarbejdede om opgaveløsningen på tværs af alle organisationer. ”Med en tilsvarende opgavetype for det nye vandråd er der derfor igen lagt op til en god tone i forløbet med gode lokalforankrede løsninger”, fastslår Jens Lauritzen.

Vandrådets sammensætning

Vandrådet bestå af maksimalt 20 medlemmer og sammensættes så der er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Alle landsdækkende; erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand kan indstille medlemmer til vandrådet. Indstilling af medlemmer i oplandet til Limfjorden skal ske senest den 18. november 2019 og nærmere info om proceduren findes på kommunernes og Limfjordsrådets hjemmeside. 

Kontakt

Yderligere oplysninger hos:
Jens Lauritsen, Formand for Limfjordsrådet, Tlf. 98 68 32 70
Niels Vedel, Limfjordsrådets Sekretariat, Tlf. 25 20 21 68

 Læs mere vandrådsarbejdet på her: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Tilbage til nyheder

 
 OP