Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
12.02.2018

Limfjordsrådet udarbejder sammen med en række eksperter et katalog over mulige restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning.

Kataloget udarbejdes med økonomisk bistand fra Aage V. Jensens fonde. Formålet er at vurdere natur- og miljøpotentialet ved eksempelvis at reetablere ålegræsbælter, stenrev eller holme og øer, som tidligere fandtes i de lavvandede nordlige områder af Løgstør Bredning.

Formål

  • at erhverve, eje og drive naturarealer.
  • at foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer.
  • at yde støtte til forsknings-og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark.
  • at udvikle de naturarealer, der er i fondens besiddelse.
  • et øget fokus på og en større indsats i de marine områder.

Igennem de sidste 100 år er de lavvandede nordøstlige dele af Løgstør Bredning forandret dramatisk. De vidtstrakte ålegræsbede er væk blandt andet på grund af eutrofiering i Limfjorden og der er i dag kun større sammenhængende ålegræs ud for De østlige Vejlers vestlige del. På formandskabets møde med Aage V. Jensen 30.01.2017 blev det aftalt:

  • At Limfjordsrådet i samarbejde med Jammerbugt og Thisted Kommuner ansøger Miljøstyrelsen om finansiering af forundersøgelser til afklaring af fosforbelastningen til Lund Fjord.
  • At Limfjordsrådet udarbejder oplæg til afklaring af mulige restaureringstiltag i Limfjorden i tilknytning til De østlige Vejler.

 

Tilbage til nyheder

 
 OP