Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
01.03.2017

Limfjordsrådets årsberetning for 2016 viser, at Limfjordskommunerne er aktive og helt i front på miljøområdet. I fælleskab gennemfører kommunerne således en lang række natur- og miljøprojekter spredt over hele Limfjordens opland.

Projekterne spænder vidt - lige fra den store vådområdeindsats, som udgør 1/3 af hele landets indsats for at fjerne kvælstof inden det løber ud i havområderne, eller til anlæggelsen af et 12.000 kubikmeter stort stenrev i Løgstør Bredning.

Vandløbsrestaureringerne, hvor der skabes større variation i vandløbene og spærringer for faunaen fjernes er også værd at bemærke. I Limfjordsoplandet er der således over en årrække sat gang i knap 500 projekter der forbedrer forholdene for vandløbenes fisk og planter.

Af nye indsatsområder er der ”fosfor-ådals indsatsen” hvor der er peget på fjernelse af 1.700 kg fosfor i ådalene opstrøms søer i Limfjordsoplandet. Limfjordskommunerne ser også på mulighederne for, at reducere udledningen af drivhusgasser i de såkaldte lavbundsprojekter for, at modvirke klimaforandringerne. Sidegevinsten er genskabte naturområder og en mindre udledning af kvælstof til Limfjorden. 

Du kan læse hele Limfjordsrådets Årsrapport 2016 her.

Tilbage til nyheder

 
 OP