Pressemeddelelse: Limfjorden i balance

Tilbage til nyheder

23.10.2018

Limfjorden har store naturværdier som er internationalt beskyttet i store områder. Fjordens miljø- og naturtilstand er i dag dårlig, men Limfjorden har et stort potentiale for at opnå en bedre natur hånd i hånd med lokal innovativ og bæredygtig erhvervsudvikling. Læs med om temadagen her!

Temadag om Limfjorden

 Limfjordsrådet samler politikere og faglige samarbejdspartnere til en drøftelse om bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Danmarks største fjord - Limfjorden - var tidligere klarvandet og med udstrakte enge af ålegræs, som gav basis for et godt fiskeri og en erhvervsudvikling baseret på netop de store naturrigdomme.

En stor del af fjorden er udpeget som beskyttet natur, og store områder af denne marine natur er stadig af international interesse.

I dag har Limfjordens vandmiljø og natur det imidlertid ikke godt og det kræver handling for, at tilstanden igen bliver god.

Omdrejningspunktet for temadagen den 25. oktober er, at blive bekendt med Limfjordens natur- og miljømæssige udfordringer, hvor vi mangler viden og hvad der skal til for, at Limfjorden igen får det godt. Det handler ikke kun om kvælstof og vandplaner, men også om klima, marine naturtypers udstrækning, struktur og funktionalitet samt lokal udvikling. Netop klima udgør i Limfjorden en særlig udfordring for byerne og de mange lavt liggende arealer rundt om fjorden.

”Griber vi det rigtigt an kan vi fremme en lokal bæredygtig erhvervsudvikling i takt med, at vi forbedrer miljø - og naturtilstanden i fjorden,” siger Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

”Vi glæder os til at få syn for nogle af Limfjordens udfordringer men også at diskutere fjordens potentialer, ” forsætter Jens Lauritzen. ”Vi skal ikke udpege syndere, men blive klogere på, hvad status er. For vi skal vide hvad patienten fejler, for at få ham rask.”

Limfjorden er Danmarks største fjordsystem med en ca. 2000 km lang kystlinje. De 18 kommuner i Limfjordens opland samarbejder i Limfjordsrådet om ”En renere og bæredygtig forvaltning af Limfjorden.” Forbedringer af Limfjordens miljøtilstand understøttes gennem koordinering, sparring og prioritering af indsatser. Kommuner og Limfjordsråd ser Limfjordsområdet som en helhed og ønsker gennem vidensbaserede tiltag og involveringsprocesser at fremme nye og bæredygtige løsninger, som håndterer Limfjordens miljø- og klimaudfordringer og samtidigt understøtter oplandets udvikling i en bæredygtig retning.

For at opnå de største resultater er det nødvendigt at koordinere den store indsats som allerede sker. Det kan gøres gennem en masterplan for udviklingen i fjord og opland som strukturerer indsatsen i og omkring Limfjorden og på samme tid fokuserer på udvikling i regionen. På temadagen skal det diskuteres hvordan en sådan masterplan kan se ud og hvilke etaper den kan deles op i.

”Limfjordsrådet samarbejder allerede med statslige myndigheder, vidensinstitutioner, erhvervsliv og interesseorganisationer og vi glæder os til i de kommende år at arbejde med masterplanen og ikke mindst at gennemføre konkrete aktiviteter til gavn for borgerne omkring fjorden” slutter Jens Lauritzen.

Kontakt:

Limfjordsrådets formand: Jens Lauritzen, Tlf. 20 92 32 70

For yderligere information, interviewaftaler, oplagte billedmuligheder m.m. kontakt Niels Vedel, Tlf. 25 20 21 68.

Tilbage til nyheder

 
 OP