Tilbage til nyheder

18.12.2015

Julen nærmer sig og endnu et spændende år er ved at rinde ud. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for den store indsats i 2015.

Glædelig Jul og godt Nytår

2015 var året, hvor indsatserne i 1. generations vandplaner skulle være gennemført. Vi er i Limfjordsoplandet sammen kommet rigtig langt i forhold til at planlægge og koordinere indsatserne på oplandsniveau, inddrage interessenter samt implementere vådområde- og vandløbsindsatser. Erfaringerne har været meget positive, og vi har trods stramme tidsplaner og en rigtig stor andel af den samlede nationale indsats, sammen nået målene til tiden. Det er noget, der bliver bemærket også nationalt, og som vi godt kan være stolte af i Limfjordskommunerne.

Disse gode samarbejdserfaringer skal vi selvfølgelig fortsætte og videreudvikle i 2016 og årene, der kommer. Vi kender ikke det eksakte indhold af den nye vandområdeplan, men den fælles tilgang til vandplanudfordringer har bestemt vist sig som en farbar vej. I regi af Limfjordsrådet er der i 2016 derfor også nye tiltag, der ligger i naturlig forlængelse af det tidligere arbejde, samt de mål og visioner Limfjordsrådet har for fjorden. Vi har med et tilsagn fra Interreg således nu mulighed for sammen med KL og SEGES at arbejde videre med forankring og interessentinddragelse i plan og indsatsarbejdet. Tilsvarende glædeligt er det, at vi har fået et tilsagn fra Naturstyrelsen om etablering af et spredt stenrev i Løgstør Bredning til gavn for Natura 2000 området og måske
en reduceret kvælstoffrigivelse fra sedimentet.

Med de allerede igangværende projekter som ”Havørred Limfjorden” og ”Fjordhaver” bliver der således nok at samles om i det nye år også. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde, men inden da ønskes du som sagt en rigtig glædelig jul og godt nytår!

Tilbage til nyheder

 
 OP