Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
25.10.2019

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.2 Limfjorden. Dermed er det en realitet, at der oprettes et vandråd i oplandet. Limfjordsrådet vil i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

Oprettelse af vandråd med lokal inddragelse i Limfjorden

Kommunerne skal således igen - under inddragelse af lokale vandråd - udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Limfjorden.  Arbejdet skal benyttes som led i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014.

Kommunerne vil sørge for vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden

Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet. Medlemmer forudsættes at kunne anvende det IT-værktøj staten lægger på til at anvende.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske senest den 18. november 2019 til en af Limfjordskommunerne, opslaget kan findes på deres hjemmeside.

Ved indmeldingen skal følgende oplyses;

  • Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
  • Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
  • Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.


Hvem kan deltage i vandrådet?

Vandrådet består af højst 20 medlemmer og de foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Sammensætning af vandråd

Efter indstilling af medlemmer fra organisationer og foreninger afgør sekretariatskommunen sammen med de øvrige kommunalbestyrelser, hvilke af de personer, der er indstillet, der kan virke som henholdsvis medlem og suppleant.

Ved oprettelsen af vandrådet skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse direkte til kommunerne eller Niels Vedel fra Limfjordsrådets sekretariat, på +45 25 20 21 68 eller  niels.vedel@aalborg.dk

Tilbage til nyheder

 
 OP