Fælles indsats om vådområder

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
13.06.2016

Landboforeninger, familielandbrug og kommuner går sammen om at finde flere vådområder.

Landbrugspakken er vedtaget og et resultat af pakken er etablering af vådområder, der kan give landmænd en bedre jordbeliggenhed og begrænse kvælstofpåvirkningen fra landbruget på vandmiljøet. Dermed vil den positive udvikling for bl.a. Limfjordens tilstand også kunne forsætte i årene fremover.

Over de kommende år vil Landboforeninger, Familielandbrug og Limfjordsrådet nu samarbejde om at finde de bedst mulige placeringer af disse nye vådområder i oplandet til Limfjorden. Der er tale om en udfordring som Landboforeninger, Familielandbrug og Limfjordsrådet nu i fællesskab vil løse bedst muligt. Dette er det konkrete resultat af et møde på Mors mellem Limfjordsrådets formandskab og foreningerne.

Vådområder giver muligheder
”Vi har i de seneste års vådområdeindsats oplevet, at frivillige vådområder med kompensation og jordfordeling kan være rigtig attraktive for mange landmænd - Specielt hvis projektområderne placeres på jord med ringe dyrkningsværdi eller, hvis lodsejere ønsker at forbedre naturforholdene på deres ejendom”, fortæller Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

Vådområder forsinker endvidere vandets afstrømning, og kan dermed i nogle tilfælde bidrage positivt til at mindske risikoen for oversvømmelser af byområder og god landbrugsjord ved ekstreme regnhændelser. Der var på mødet også enighed om i fællesskab at arbejde for at minimere de kendte risici tilknyttet etablering af vådområder, herunder samspillet med husdyrloven. Samarbejdet giver mulighed for at skabe klarhed om den eventuelle risiko, der vil være tilknyttet gennemførsel af projekter for den enkelte landmand.

Den positive dialog
Ordningen bygger på frivillighed og en god dialog med de landmænd, der kan se fordelene ved en sådan ordning, er selvfølgelig en forudsætning. Projekterne skal dog også være omkostningseffektive og kunne fjerne så meget kvælstof som muligt per ha, ligesom andre naturinteresser m.m. i projektområdet skal tilgodeses. ”Det er et større puslespil, der skal gå op, men det hele starter som sagt med en positiv dialog med lodsejerne om deres lavtliggende jorde” siger Jens Lauritzen, der opfordrer alle landmænd, der kunne have en interesse i vådområder til at tage kontakt til kommunen.

Indsatsen
Vådområder er et velegnet virkemiddel til at fjerne kvælstof og Kommunerne i oplandet til Limfjorden vil som følge af vådområdeaftalen mellem Naturstyrelsen og KL her skulle finde i størrelsesorden 5.000 ha. vådområder svarende til i størrelsesorden 0,9 % af det dyrkede areal. I oplandet til Limfjorden er denne indsats koordineret i Limfjordsrådet.

Internationalt samarbejde
Limfjordsrådet er med i et internationalt samarbejde om at generere viden om fordelene ved indragelse af forskellige interessenter i vådområdeindsatsen. Projektet hedder Interreg Water Co-Governance og involvere ud over Danmark også lande som, Sverige, England, Tyskland og Holland.

Du kan læse mere om projektet her: www.northsearegion.eu/watercog/about

 

Tilbage til nyheder

 
 OP